Z historii „Bristolu”

Konferencje organizowane pod patronatem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego:

Lp.

Rok

Miejsce

Temat konferencji i tom pokonferencyjny

1.

1996

Kraków (Uniwersytet Jagielloński)

Pierwsza konferencja Polonistów Zagranicznych i Polskich zwołana z inicjatywy grupy Bristol

Tom: Nauczanie języka polskiego jako obcego: materiały z pierwszej konferencji polonistów zagranicznych i polskich zwołanej z inicjatywy grupy „Bristol” do Instytutu Polonijnego UJ, pod red. W.T. Miodunki, Kraków 1997.

2.

1997

Łódź (Uniwersytet Łódzki)

Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców

Tom: Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców: poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, pod red. B. Ostromęckiej-Frączek, Lublin 1998.

3.

1999

Lublin (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Tom: Polonistyka w świecie. Nauczanie języka polskiego studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000.

4.

2000

Katowice (Uniwersytet Śląski)

Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauce kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Teoria i praktyka

Tom: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauce kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka i J. Tambor, Katowice 2001.

5.

2002

Wrocław (Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska)

Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego

Tom: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław 2003.

6.

2004

Warszawa (Uniwersytet Warszawski)

Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej

Tom: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, pod red. P. Garncarka, Warszawa 2005.

7.

2007

Kraków (Uniwersytet Jagielloński)

Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI w. – w poszukiwaniu nowych rozwiązań

Tom: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI w., pod red. W.T. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2008.

8.

2008

Łódź (Uniwersytet Łódzki)

Tom: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego -2 (2010)

9.

2011

Lublin (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych

Tom: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, pod red. J. Mazura, A. Małyski, K. Sobstyl, Lublin 2013.

10.

2012

Gniezno (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie.
Sukcesy, problemy, wyzwania


Tom: Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. A. Mielczarek, A, Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, Poznań 2014

11.

2014

Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje.
Sukcesy, problemy, wyzwania


Tom: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje 1, pod red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzuciszyn, Lublin 2016.
Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje 2, pod red. A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Lublin 2016.

12.

2016

Toruń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Tom: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, pod red. E. Kubickiej, Toruń 2017

13.

2017

Opole (Uniwersytet Opolski)

Bariery i pomosty w kulturze i języku. W 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol”Konferencje regionalne:

Stowarzyszenie „Bristol” zgodnie z założeniami statutowymi prowadzi działania mające na celu integrowanie środowisk polonistycznych działających poza Polską. Już na samym początku istnienia Stowarzyszenia powstała idea organizacji konferencji regionalnych w różnych częściach świata, podczas których przedstawiciele polonistyk działających w obrębie jednego kraju lub kilku krajów bliskich geograficznie spotykają się w celu wymiany doświadczeń. Konferencje regionalne są miejscem wymiany doświadczeń naukowych i metodycznych. Uczestnicy spotkań przedstawiają swoje badania polonistyczne, dzielą się spostrzeżeniami metodycznymi oraz wymieniają informacjami na temat specyfiki pracy w swoich jednostkach. Na konferencje te zapraszani są także członkowie Stowarzyszenia, którzy pracują na terenie Polski.
Spotkania takie odbyły się m.in. w Serbii, na Słowacji oraz regularnie mają miejsce konferencje regionalne w ramach programu: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów (Chiny-Korea-Japonia).

Lp.

Rok

Miejsce

Temat konferencji i tom pokonferencyjny

1.

22-23.10.2004

Belgrad (Serbia)

Nauczanie języka polskiego i literatury w ośrodkach polonistyki uniwersyteckiej

2.

9−10.04.2013

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Język w kulturze, kultura w języku

Tom: (w przygotowaniu)

3.

10-14.10.2013

Tomsk

Regionalna konferencja i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego jako obcego w Rosji

4.

10-11.04.2014

Uniwersytet Komeńskiego
w Bratysawie (Słowacja)

Język w kulturze, kultura w języku 2

Tom: (w przygotowaniu)

5.

4-9.11.2014

Omsk

Regionalne warsztaty metodyczne z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz animacji kulturowej dla nauczycieli z Rosji

6.

18-23.11.2014

Piatigorsk (Rosja)

Regionalna konferencja i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego jako obcego w Rosji (Piatigorsk)

7.

21-27.11.2014

Mińsk - Wołożyn - Brasław - Głębokie (Białoruś)

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego lub drugiego (Mińsk)

8.

21-24.11.2014

Wiedeń (Austria)

Język - kultura - glottodydaktyka. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego. (konferencja i warsztaty metodyczne)

9.

26.06-5.07.2015

Irkuck (Rosja)

Letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku (zajęcia z języka polskiego jako obcego lub drugiego dla młodzieży polonijnej)

10.

14-18.10.2015

Rostów nad Donem (Rosja)

IV Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Rosji

11.

3-10.07.2016

Irkuck/Bolszyje Koty (Rosja)

II letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku

12.

12-13.09.2016

Preszów (Słowacja)

Język w kulturze, kultura w języku 3

13.

12-15.10.2016

Ufa (Rosja)

V Konferencja nauczycieli języka polskiego w Ufie

14.

7-15.07.2017

Irkuck/Bolszyje Koty

III letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku

15.

11-12.10.2017

Moskwa (Rosja)

VI konferencja nauczycieli języka polskiego w Moskwie

16.

12-13.10.2017

Ołomuniec (Republika Czeska)

Międzynarodowa konferencja naukowa Polonistyka 2017. Cele i metody (współorganizacja)Konferencje zorganizowane przez Sekcję Glottodydaktyczną Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego:

Lp.

Rok

Miejsce

Temat konferencji i tom pokonferencyjny

1.

2003

Karpacz

Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego w ramach systemu certyfikacji oraz metody i techniki rozwijania sprawności językowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Tom: Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego: materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego, pod red. A. Seretny, W. Martyniuka i E. Lipińskiej, Kraków 2004.

2.

2005

Kraków

Sprawności przede wszystkim

3.

2006

Kraków

Rozwijanie i testowanie sprawności językowych i kompetencji socjokulturowej

Tom: Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, pod red. A. Seretny i E. Lipińskiej, Kraków 2008.Spotkania zorganizowane przez Sekcję Kultura w nauczaniu języka polskiego Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego:

Lp.

Rok

Miejsce

Temat

1.

23-24.05.2013

Wrocław

Spotkanie dotyczące koncepcji zeszytów realioznawczychSpotkania zorganizowane przez Sekcję Literatura w nauczaniu języka polskiego Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego:

Lp.

Rok

Miejsce

Temat

1.

26.05.2018

Poznań

Literatura i glottodydaktyka


Prezesi Stowarzyszenia „Bristol” w kolejnych kadencjach:

1997-2000
Prof. dr hab. Władysław Miodunka
(Uniwersytet Jagielloński)

2000-2004
Prof. dr hab. Anna Dąbrowska
(Uniwersytet Wrocławski)

2004-2008
dr hab. Anna Seretny
(Uniwersytet Jagielloński)

2008-2012
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka
(Uniwersytet Łódzki)

2012-2016
dr hab. Aleksandra Achtelik
(Uniwersytet Śląski)

     

Historia Bristolu w fotografiach


Wspomnienie o Iwonie Góral


2016. Konferencja naukowa Stowarzyszenia „Bristol” na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV.


Ukazał się tom z konferencji Język w kulturze - kultura w języku 3 współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Bristol” z Uniwersytetem w Preszowie.
Tom ukazał się pod redakcją Marty Vojtekovej.


2012. Konferencyjne Spotkanie Bristolu w Gnieźnie Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania.


2011. Konferencja Stowarzyszenia „Bristol” w Lublinie (UMCS) Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych.
Pokłosiem konferencji był tom: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, pod red. J. Mazura, A. Małyski, K. Sobstyl, Lublin 2013.


Wspomnienia - „Bristolowe” spotkanie w Łodzi

17-19 października 2008 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 2. Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ zorganizowana przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ i Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Zobacz także: Wstęp


Kraków 2007 - Międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol”. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI w. – w poszukiwaniu nowych rozwiązań


2004. Spotkanie Stowarzyszenia „Bristol” w Warszawie. Konferencja: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej.
Po konferencji ukazał się tom: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, pod red. P. Garncarka, Warszawa 2005.

Zobacz także: Wstęp


W 2002 roku odbyła się we Wrocławiu konferencja Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego, której pokłosiem jest tom pokonferencyjny Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław 2003.

Zobacz także: Przedmowa


W 2000 roku odbyła się na Uniwersytecie Śląskim (Cieszyn) konferencja Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauce kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Teoria i praktyka, której pokłosiem jest tom Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauce kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. R. Cudaka i J. Tambor, Katowice 2001.

Zobacz także: Wstęp


P. W. Gębal, W. T. Miodunka, Współczesne tendencje rozwoju glottodydaktyki europejskiej w dorobku glottodydaktyki polonistycznej (na podstawie materiałów konferencji Stowarzyszenia „Bristol”) [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tendencje i innowacje, pod red. W. Próchniak i M. Smoleń-Wawrzuciszyn, Lublin 2016, s. 15-37.


W. T. Miodunka, Dziesięciolecie Stowarzyszenia „Bristol” [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. W. T. Miodunki, A. Seretny, Kraków 2008


1999 konferencja Polonistyka w świecie. Nauczanie języka polskiego studentów zaawansowanych zorganizowana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.


W. T. Miodunka, Znaczenie konferencji Grupy „Bristol” na tle aktualnych problemów [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z pierwszej konferencji polonistów zagranicznych i polskich zwołanej z inicjatywy Grupy „Bristol” do Instytutu Polonijnego UJ, pod red. W. T. Miodunki, Kraków 1997.


Czy pamiętamy dziesięcioro przykazań nauczyciela języka polskiego jako obcego? Odsyłamy do tekstu Donalda A. Pirie


Pierwsza konferencja Polonistów Zagranicznych i Polskich zwołana z inicjatywy grupy Bristol, Kraków 1996


O Bristolu we wspomnieniach:
Nie można być osobą, która wszystko wie najlepiej - rozmowa z prof. Władysławem Miodunką

Opinie:
Głosy o Stowarzyszeniu „Bristol” i jego przyszłości

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: