Statut Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.


Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie "BRISTOL" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji nauki języka polskiego w świecie, upowszechnianiu wiedzy o polskiej literaturze, historii, kulturze i sztuce, a także ma na celu przyczynianie się do podwyższania poziomu nauczania języka polskiego jako obcego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Stowarzyszenie działa na zasadzie nie przynoszenia zysku ("non profit").


§ 2.

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej wśród Polonii i cudzoziemców.
  2. Inspiracja i promocja badań naukowych z zakresu języka polskiego jako obcego.
  3. Obrona interesów szkół oraz instytucji, w których członkowie Stowarzyszenia pracują.
  4. Koordynacja działań i przedsięwzięć podmiotów, o których mowa w punkcie 2 oraz wspieranie ich współpracy i wymiany doświadczeń.
  5. Podnoszenie jakości kształcenia językowego poprzez ustalenie kryteriów i nadawanie nauczycielom odpowiednich licencji.
  6. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (w kraju i za granicą) lektorów języka polskiego jako obcego.
  7. Wspieranie produkcji i zaopatrywanie w pomoce dydaktyczne (w kraju i za granicą).
  8. Wymiana informacji i prowadzenie banku danych (informacji) o placówkach krajowych i zagranicznych oraz o lektorach nauczających języka polskiego jako obcego.
  9. Współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie nauki języka polskiego jako obcego.
  10. Wydawanie prac z zakresu promowania i propagowania nauki języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej zagranicą.
 2. Każdy z wymienionych w p. 1 celów nie może mieć charakteru zarobkowego zgodnie z treścią Art. 2 p. 1 Ustawy: "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r.


§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.


§ 4.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.


§ 6.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 7.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


§ 8.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
 1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie promocji w świecie języka polskiego i kultury polskiej,
 4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadzie nie przynoszenia zysku ("non profit").


§ 9.

Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów, może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.


§ 10.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.


§ 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
 1. posiada wyższe wykształcenie filologiczne lub inne humanistyczne,
 2. ma udokumentowane co najmniej 3 lata stażu w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej,
 3. w chwili przyjmowania do Stowarzyszenia działa zawodowo w zakresie nauczania języka polskiego i kultury polskiej,
 4. złoży deklarację członkowską,
 5. otrzyma rekomendacje dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.


§ 12.

Prawa członka Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.


§ 13.

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. zabiegać o poprawę regulacji prawnych i merytorycznych działań środowiska nauczycieli języka polskiego w kraju i za granicą,
  4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  6. regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  6. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie daje do dyspozycji członków,
  7. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.


§ 14.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 ust. 2 lit. b-g.


§ 15.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne lata,
  4. na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b,
  5. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierć członka Stowarzyszenia.


§ 16.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

§ 17.


Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.


§ 18.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.


§ 19.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 20.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwa lata w czasie trwania kadencji władz wybieralnych lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. wybór Prezesa Stowarzyszenia i ewentualnie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia,
  7. uchwalanie zmian statutu,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  11. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  12. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.


§ 21.

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i od 1 do 3 innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. regularne organizowanie konferencji naukowo-dydaktycznych.
 6. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
 7. Walne Zgromadzenie może wybrać Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, który zgodnie ze swoją wolą może uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem stanowiącym i powinien być na posiedzenia Zarządu każdorazowo zapraszany.


§ 22.

 1. Komisja rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.


§ 23.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w jego pełnym składzie.


§ 24.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§ 25.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.


§ 26.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: