Dobre praktyki promocji języka polskiego

Polszczyzna nie taka straszna

  15 sierpnia 2014 r. już po raz siedemnasty odbył się międzynarodowy konkurs ortograficzny – Sprawdzian z polskiego. Był to wyjątkowy dzień w napiętym programie XXIV letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a współfinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Miejski w Cieszynie. Sprawdzian miał na celu zwrócenie uwagi na niezwykle ważną, choć często marginalizowaną, sprawność, jaką jest nauka poprawnego pisania.
  O godzinie 10.30 w gmachu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie około 200 miłośników języka polskiego ze wszystkich stron świata walczyło o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. Specjalnie na tę okazję dr Agnieszka Madeja oraz dr Marcin Maciołek napisali dyktando pt. Podróże po literaturze. Uczestnicy cieszyńskiej letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, a także obcokrajowcy z zaprzyjaźnionych szkół języka polskiego dla cudzoziemców m.in. ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego napisali tekst dotyczący poszukiwań literackich, który odczytała dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Czekając na wyłonienie zwycięzców Sprawdzianu, wszyscy zgromadzeni mieli okazji wysłuchać wykładu wybitnego językoznawcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr hab. Kazimierza Ożoga na temat współczesnej młodej polszczyzny. Po wykładzie studenci zadawali prof. Kazimierzowi Ożogowi pytania dotyczące kondycji współczesnej polszczyzny. W tym czasie wszyscy niemal pracownicy SJiKP UŚ sprawdzili 200 prac i wyłonili zwycięzców. W siedemnastej edycji Sprawdzianu z polskiego tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego otrzymała Tatsiana Sheuchyk z Białorusi. Tytuły wicemistrzowskie otrzymali: Renata Serafinovich z Białorusi – I Wicemistrz Języka Polskiego, Gaia Bisignano z Włoch – II Wicemistrz Języka Polskiego, Ekaterina Ananina z Rosji – II Wicemistrz Języka Polskiego. Jury przyznało też nagrody „5+” dla najlepszych osób w grupach lektoratowych. Otrzymali je: Natalya Krapivenko z Rosji (grupa rzodkiewki), Raluca Alina Bălu z Rumunii (grupa kalafiory), Rosamund Johnston z Wielkiej Brytanii (grupa banany), Katja Rosenthal z Niemiec (grupa pomidory), Lenka Liptáková ze Słowacji (grupa pomarańcze), Elena Kladko z Ukrainy (grupa cytryny), Ela Zakharanka z Białorusi (grupa gruszki), Marta Huzevich z Białorusi (grupa truskawki), Sergey Kuznetsov z Rosji (grupa śliwki), Walter Da Soller z Włoch (grupa ogórki), Krista Balažic ze Słowenii (grupa porzeczki).
  Wyróżnienie przyznano także gościom ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymali je: Machteeld Ryckaert z Belgii oraz Sofija Garkule-Gurevića z Łotwy.
  Nagrodę Orła Polskiej Ortografii otrzymała Dalal Younes, a nagrodę Orzełka Polskiej Ortografii – Barbara Kaczmarczyk. Wyróżnienie otrzymała Jagna Malejka – obecnie lektorka języka polskiego w Japonii, przez wiele lat związana z SJiKP UŚ.
  Dodatkową nagrodę oraz tytuł „Mistrza Zapisu Wyrazów Międzynarodowych” przyznaną przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ otrzymali Michaela Pavlíčková ze Słowacji oraz Conrad Nitecki z Niemiec. Nagrodę wręczył dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry.
  Każdy śmiałek, który wziął udział w potyczce językowej, otrzymał nagrodę książkową, a zwycięzca w roku 2016 może bezpłatnie wziąć udział w letniej szkole, a także zasiąść w jury osiemnastej edycji Sprawdzianu z polskiego.

Notkę sporządziła Maria Czempka-Wewióra
SJiKP UŚ


Polsko-niemieckie warsztaty komunikacji językowej i kulturowej

  Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w sierpniu 2014 r. w Cieszynie organizuje polsko-niemieckie warsztaty komunikacji językowej i kulturowej, które są współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W projekcie uczestniczy czternaścioro słuchaczy z Niemiec. Podczas pobytu w Polsce uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach językowych oraz kulturowych. Mają możliwość poznania nie tylko kultury polskiej, ale także innych kultur poprzez kontakt z uczestnikami letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Ważnym elementem projektu są seminaria poświęcone różnym problemom polskiej kultury współczesnej oraz relacji polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „tematów trudnych”. Ponadto w trakcie spotkań warsztatowych studenci będą podejmować problemy związane z tabu. Słuchacze będą dyskutować na temat zakresów tabu w kulturze polskiej i niemieckiej, politycznej poprawności na tle tabu w innych językach i kulturach. Niemieccy studenci mają także możliwość wzięcia udziału w zajęciach tandemowych z polskimi studentami polonistyki i kulturoznawstwa, którzy uczą się języka niemieckiego. Projekt wchodzi w obszar edukacji międzykulturowej.


Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej


Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Szkoła języka polskiego Edu & More specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego jako obcego metodą blended learning, łącząc tradycyjne stacjonarne kursy i samodzielną naukę z wykorzystaniem najnowszych technologii. Metoda ta jest doceniana za efektywność i komfort nauki. Edu & More wyróżnia innowacyjna platforma elearningowa umożliwiająca samodzielną naukę polskiego online. Na platformie polishonlinenow.com znajdują się kursy m.in. Polski na co dzień i na studia, dedykowany osobom, które zamierzają studiować w Polsce (dostępne poziomy A1 – B2) oraz kurs Polski w pracy i biznesie (dostępne poziomy A1 – B2). Platforma powstała dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
www.polishonlinenow.com


Prezentacja działalności Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK


II Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz KN Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”.

  7 maja 2014 roku na Wydziale Filologicznym UŚ odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz KN Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. Konferencję otworzył prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk, prodziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, prof. dr hab. Małgorzata Kita z KMSP, dr hab. prof. UŚ Elżbieta Dutka z INoLP i dr hab. Mirosława Siuciak z IJP.
  W konferencji wzięli udział studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego i zaprezentowali zagadnienia związane z przygotowywanymi przez nich pracami magisterskimi. Referaty wygłosili m.in. studenci z Kazachstanu, Mongolii, Włoch, Ukrainy, Rosji, Gruzji oraz Serbii. Dla wielu z nich było to pierwsze wystąpienie naukowe pozwalające przedstawić słuchaczom swój punkt widzenia na różne problemy polskiej literatury i języka polskiego. Tematyka referatów oscylowała wokół zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych; uwzględniała także rozmaite aspekty dotyczące tożsamości narodowej. Autorzy tekstów wskazywali na realia kulturowe oraz podkreślali punkty wspólne w kontaktach międzykulturowych na osi polsko-ukraińskiej, polsko-mongolskiej itd.
  W pierwszej części konferencji można było poznać realia i wybrane fakty historyczne i społeczne Kazachstanu, dowiedzieć się, w jaki sposób kształtowała się odrębność i tożsamość narodowa Kazachów oraz mieszkających w Kazachstanie Polaków (Inna Yakutina). Na temat związków językowo-kulturowych mówił Oleg Krugliakow, rekonstruując na podstawie przysłów językowy obraz pojęć mądrość i głupota w języku polskim i ukraińskim. W tej części konferencji można było również poznać problematykę i strukturę gruzińskiej epopei narodowej „Rycerz w tygrysiej skórze” (Amman Syeterkhan) oraz przekonać się, jak wiele jest wspólnych wątków i motywów w twórczości poetyckiej Jana Twardowskiego i jednego z poetów mongolskich (Lela Zakareishvili). Podczas drugiej części konferencji został wygłoszony referat, który przybliżył specyfikę kultury Huculszczyzny poprzez teksty reportażowe oraz fotografie (Khrystyna Kuryliuk). Ciekawe nawiązanie stanowiła analiza albumu rodzinnego, który stał się swoistym palimpsestem działającym na wyobraźnię odbiorcy. Batkhishig Jugder szczegółowo zajęła się charakterystyką języka mongolskiego oraz realiami życia w Mongolii. Anton Triscornia dokonał analizy tekstu Jerzego Szlagi z 1755 r. – rozmówek handlowych polsko-niemieckich. Na podstawie tekstu źródłowego zrekonstruował model podróży handlowej z XVIII wieku oraz zwrócił uwagę na słownictwo specjalistyczne. Podjęty został również temat roli mediów w obszarze marketingu i promocji. Teona Davitadze mówiła o internetowych wyszukiwarkach oraz platformach specjalistycznych w kontekście komunikacji pomiędzy klientem a przedsiębiorcami. Zajęła się również metodami promocji, głównie reklamy. W ostatniej części spotkania Milovan Srdanović dokonał porównania imion w języku polskim i serbskim. Szczególną uwagę zwrócił na etymologię wyrazów oraz uwarunkowania historyczne, które miały wpływ na ich przekształcania. Kolejne wystąpienie przybliżyło obraz kobiety w najmłodszej polszczyźnie. Na podstawie analizy słowników mowy potocznej, slangowej i studenckiej Iaroslava Kozyreva pogrupowała wyrazy o różnym zabarwieniu emocjonalnym. Referat Kateryny Metelskiej stanowił porównawczą analizę europejskiej i narodowej tożsamości Ukraińców i Polaków zawartą w prozie Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza. Podjęto także, obecnie tak ważne dla Ukrainy, kwestie dotyczące przynależności do Europy i bycia Europejczykiem. Ostatni referat autorstwa Dariko Kharchilava, na podstawie analizy książek Marcina Mellera i Dato Turaszwiliego, dotyczył wydarzenia, które miało miejsce w roku 1983, kiedy grupa młodych Gruzinów usiłowała porwać samolot, aby uciec nim do wolnego świata na Zachód.
  Referenci zaciekawiali słuchaczy oryginalnym spojrzeniem na język i literaturę polską oraz polskie realia kulturowe, a także ukazali choć częściowo swoją, często nieznaną Polakom, a jakże bogatą i interesującą kulturę. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno studentów polskich, jak i zagranicznych, referaty zaś stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji z udziałem zgromadzonej na sali publiczności.
  Majowa konferencja była drugim tego typu spotkaniem. W zeszłorocznej edycji wzięli udział studenci obcokrajowcy Uniwersytetu Śląskiego, w tym roku mogliśmy się cieszyć również obecnością studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozostajemy z nadzieją, że do grona uczestników kolejnych edycji Międzynarodowej Konferencji Magistrantów Obcokrajowców dołączą także studenci z innych ośrodków akademickich. Jest to bowiem wydarzenie, które sprzyja integracji studiujących w Polsce zagranicznych przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych oraz ich polskich kolegów.


Zoriana Buń


Szkoła Języka i Kultury Polskiej i Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego zrealizowała projekt w Kazachsanie. Zadanie wspierane przez FWPN.


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Filologiczny
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców - EILC w ToruniuTargi Salão do Estudante 2014 (Brazylia - Kurytyba i Rio de Janeiro)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Letnia szkoła języka rosyjskiego


Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM - Erasmus po 25 latach


Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne. Działania inicjowane przez polonistykę na Uniwersytecie w Ołomuńcu


Kurs języka polskiego dla saksońskich nauczycieli 2011-2013


Kursy języka polskiego dla studentów z Uniwersytetu w Moguncji


Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego - edycja w Niemczech

Uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z RFN, Kolonia 2013. Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

  28 kwietnia br. w Kolonii odbyło się uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec, które mogły się odbyć dzięki współfinansowaniu projektu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zakończenie, tak jak wszystkie zajęcia odbyło się w murach Erzbischöfliches Irmgardis-Gymnasium, co było możliwe dzięki niezwykłej przychylności dyrekcji gimnazjum, a szczególnie Rainera Thelena, dyrektora Szkoły. Słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia Studiów, które potwierdzały ich kwalifikacje w zakresie nauczania kultury i języka polskiego jako obcego lub drugiego nabyte w trakcie studiów. W uroczystym zakończeniu wzięli udział: konsul Jan Sobczak, kierownik Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, dr hab. Monika Bielińska, prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych i dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (jednostki prowadzącej Studia), dr Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów oraz Jolanta Wittmann, której pomoc organizacyjna podczas trwania studiów w Kolonii była nieoceniona. W trakcie uroczystości dr hab. Monika Bielińska wygłosiła wykład, który miał znaczenie symboliczne, ponieważ tak, jak cały projekt budował mosty pomiędzy kulturą polską i niemiecką, tak wykład wygłoszony został w języku polskim i niemieckim. Po wręczeniu świadectw goście złożyli absolwentom gratulacje, wielokrotnie podkreślając, że projekty mające na celu edukację kadry polonistycznej w Niemczech są niezwykle potrzebne i ważne. Pomagają zachować wysoką jakość kształcenia i służą integracji środowisk zajmujących się nauczaniem języka polskiego. Słuchacze opowiadali, że dzięki uczestnictwu w Studiach część z nich podjęła próby założenia szkół polskich (w Bonn taka szkoła powstała), niektórzy otrzymali propozycję pracy na niemieckich uniwersytetach.
  Słuchacze otrzymali publikację "Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego" t. 3, pod red. J. Tambor i A. Achtelik. To już trzeci tom z serii, która zyskała uznanie w wielu ośrodkach, w których prowadzone są specjalizacje i studia podyplomowe związane z glottodydaktyką polonistyczną. Książka zawiera kolejne szkice na temat kształcenia polonistycznego cudzoziemców i propozycje ciekawych rozwiązań dydaktycznych. Prace były inspirowane doświadczeniami dydaktycznymi zebranymi przez autorów w czasie kolońskiej edycji Studiów. Publikacja, podobnie jak cała edycja Studiów, jest dofinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  Niezwyle cieszy nas, że kolejna grupa nauczycieli jpjo pracujących w Nieczech poszerzyła swoje kwalifikacje. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dotąd odbyły się w RFN w: Berlinie (trzy razy), Lipsku i Kolonii. Z naszymi absolwentami utrzymujemy kontakty: informujemy ich o nowych pomocach dydaktycznych, projektach adresowanych dla nauczycieli jpjo. Cieszy nas, ze wiele z nich wykorzystuje nabyte umiejętności pracując w jednostkach szkolnych lub uniwersyteckich.


Zobacz fotoreportaż:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zorganizowała warsztaty polonistyczne - interkulturowość w nauczaniu dla nauczycieli z Republiki Federalnej Niemiec. Aż dwanaście osób z Niemiec przyjechało do Cieszyna. Projekt współfinansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: