Wykładowcy na świecie

Dominika Izbebska-Długosz: O nauczaniu języka polskiego w Rzeszowie

Polska kultura i język polski jako obcy w Rzeszowie

  W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – stolicy Podkarpacia już od dekady kultury polskiej i języka polskiego jako obcego uczy się paruset studentów ze Wschodu: głównie są to studenci z Ukrainy, ale także z Białorusi i Rosji.
  Kurs języka polskiego jest organizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne „Absolwent” przy WSIiZie. Od tego roku akademickiego (2015/2016) nauczanie odbywa się w ramach programu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji”.
  Co roku we wrześniu pierwszoroczni studenci ze Wschodu uczestniczą w intensywnym kursie języka polskiego. Zajęcia odbywają się w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZu w Kielnarowej k. Rzeszowa, w otoczeniu pięknej przyrody.

Wykład dla studentów z Ukrainy

Grupa studentów wraz z autorką – intensywny kurs wrześniowy w Kielnarowej

  W czasie trwania intensywnego kursu studenci poznają podstawowe słownictwo, reguły gramatyczne, ortograficzne oraz frazeologię, które mają ułatwić im komunikowanie się w nowym kraju. Celem kursu jest możliwie jak najszybsze i najbardziej efektywne „zanurzenie” w języku. Sprzyjać temu celowi ma swobodniejsza niż w roku akademickim atmosfera zajęć, prymat lekcji o charakterze zadaniowym, komunikacyjnym. Na zajęciach wykorzystuje się autentyczne materiały filmowe (z Internetu) oraz wyzyskuje w celach różnorodnych ćwiczeń fonetycznych, gramatycznych i leksykalnych polskie piosenki. Studenci zapoznają się także z historią i geografią regionu (Podkarpacie) oraz charakterystyką miasta, w którym odtąd będą mieszkać (Rzeszów). Posiadanie własnej sali kinowej przez CTiR WSIiZu pozwala na organizowanie projekcji ważnych dzieł kinematografii polskiej, które każdorazowo poprzedza komentarz wprowadzający widzów w tło historyczne, polityczne, ramy czasowe przebiegu wydarzeń.
  Po zakończeniu intensywnego kursu wrześniowego studenci kontynuują naukę w roku akademickim w ramach obowiązkowego lektoratu z języka polskiego jako obcego. Organizator kursu unika metodycznych rozwiązań narzucanych z góry – pozwala to lektorom na dobieranie metod, technik i materiałów zgodnie z potrzebami konkretnej grupy językowej (wynikających także z kierunku studiów).

Wycieczka do Łańcuta

  W swoich grupach językowych skupiam się szczególnie na poprawności gramatycznej na każdym poziomie biegłości, na nauce i kontroli produkcji językowej, szczególnie sprawności pisania, gdyż z tym studenci ukraińskojęzyczni mają największe trudności. Przygotowując rozprawę doktorską na temat błędów gramatycznych tej grupy studentów w kontekście nauczania gramatyki, na zajęciach staram się kontrastować poszczególne zagadnienia gramatyczne i leksykalne w języku polskim i ukraińskim, uświadamiać studentom „pułapki językowe” i zagrożenia wynikające z interferencji tych dwóch języków. Służą temu specjalnie przygotowane ćwiczenia, całe jednostki lekcyjne poświęcone danemu zagadnieniu w kontraście językowym, ćwiczenia translacyjne (szczególnie tłumaczenie spontaniczne). Przez cały rok akademicki studenci zbierają w formie słowniczków polsko-ukraińskie homonimy międzyjęzykowe, aby pod koniec roku w formie rozmaitych prezentacji podzielić się nimi z grupą. Ponieważ moją pasją jest nauczanie gramatyki, koncentruję się na najtrudniejszych dla naszych studentów zagadnieniach gramatycznych, poświęcając im jak najwięcej ćwiczeń (z odświeżeniem konwencjonalnych, acz zarzuconych w większości metod i technik: np. dryli gramatycznych w grupach mniej zaawansowanych oraz niektórych technik z metody gramatyczno-tłumaczeniowej w grupach na wyższych poziomach), a są to m.in.: rodzaj męskoosobowy l.mn. różnych części mowy (którego język ukraiński nie wyróżnia), B i D liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników wszystkich rodzajów (różnice w synkretyzmach biernika w języku polskim i ukraińskim), rekcja polskich czasowników, itd. Ucząc systemu językowego polszczyzny, nie zapominamy jednak o konieczności zapoznawania studentów ze Wschodu z polską kulturą i realiami życia. Oprócz zajęć na lektoracie, które poświęcamy obchodom polskich świąt i tradycjom (ludowym, muzycznym, kulinarnym), geografii i walorom turystycznym Polski, wszyscy studenci-obcokrajowcy I roku uczestniczą także w cyklu wykładów tematyczno-oświatowych, a także odbywają wycieczki do ważnych historycznie i kulturowo miejsc Polski: np. do Łańcuta, Krakowa, Warszawy.

Występy studentów w ramach obchodów „Dnia Kultury Ukraińskiej”

Występy studentów w ramach obchodów „Dnia Kultury Ukraińskiej”

  W ramach integracji tej grupy młodzieży ze studentami z Polski oraz obcokrajowcami z innych części świata (a studiuje ich na WSIiZie niemało), SSE „Absolwent” organizuje wraz ze studentami z Ukrainy coroczny „Dzień Kultury Ukraińskiej”, w trakcie którego ukraińska młodzież prezentuje elementy rodzimej kultury: utwory muzyczne, literackie, tańce ludowe oraz kulinaria (degustacja tradycyjnych ukraińskich dań).  Rok akademicki kończy się egzaminem ze wszystkich sprawności w języku polskim na poziomie B1/B2.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: