Wykładowcy na świecie

Nadieżda Wiediakowa: Polski w Czelabińsku (Rosja)

  Instytut Humanistyczny i Czelabińska Regionalna Organizacja Społeczna „Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Solaris” na Czelabińskim Uniwersytecie Państwowym

Polacy w obwodzie Czelabińskim

  Nauczanie języka polskiego w Czelabińsku koncentruje się na uniwersytetach, w których są wydziały filologiczne. Niemniej jednak w Czelabińsku oraz na terenie całego Uralu nie ma wydzialów filologii słowiańskiej. To znaczy, że na czelabińskich uczelniach ilość wykładowców języka polskiego nie jest wielka.
  W roku 2008 dr hab Anton Gorbaczewski, profesor Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, zorganizował Klub Miłośników Języka Polskiego. Stopniowo narodziła się myśl o polskim stowarzyszeniu. W roku 2010 została zarejestrowana Czelabińska Regionalna Organizacja Społeczna „Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Solaris”.
  W obwodzie Czelabińskim mieszka mniej więcej 1500 Polaków oraz wiele ludzi polskiego pochodzenia, którzy oficjalnie są Rosjanami. Dotychczas w Czelabińsku ci ludzie nie mieli możliwości się połączyć bliżej niż 200 kilometrów od Czelabińska – w Jekaterynburgu. „Solaris” zjednoczył ludzi, którzy badają język, historię i kulturę Polski i mają polskie korzenia, chociaż polskie pochodzenie dla członkostwa nie jest obowiązkowe. Członkami „Solarisu” zostali wykładowcy czelabińskich uniwersytetów z filologii i historii polskiej: dr hab Anton Gorbaczewski, dr Czesław Gorbaczewski, dr Dienis Pielichow, dr Inga Szorochowa, dr Aleksiej Popow, dr Georgij Kwiatkowski i in.

Członkowie polskich stowarzyszeń „Solaris”(Czelabińsk) i „Polaros” (Jekaterynburg)
Od lewej strony: Inga Szorochowa, Władimir Antonow (Prezes), Nadieżda Wiediakowa, Marina Łukas (Prezes), Jewgenij Mozgunow, Alona Połulach, Konstantin Drużynin. W centrum: Anton Gorbaczewski.

Umowa o współpracy między Czelabińskim Uniwersytetem Państwowym a Czelabińską Regionalną Organizacją Społeczną „Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Solaris”.

  Prezesem Stowarzyszenia został Władimir Antonow, jeden z potomków represjonowanych Polaków w obwodzie Czelabińskim. Wiceprezes Stowarzyszenia dr Nadieżda Wiediakowa wykłada język polski na Czelabińskim Uniwersytecie Państwowym, i właśnie Wydział Filologiczny tego Uniwersytetu oddał do dyspozycji salę dla członków Stowarzyszenia.
  14 czerwca 2011 roku została podpisana Umowa o współpracy między Czelabińskim Uniwersytetem Państwowym a Czelabińską Regionalną Organizacją Społeczną „Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Solaris”. W latach 2011–2012 r. dzięki działalności Stowarzyszenia przy Wydziale Filologicznym pojawiły się:
  • kursy kształcenia dodatkowego „Język polski. A1-B1”;
  • gabinet metodyczny języka polskiego;
  • konkursy na tłumaczenie z języka polskiego;
  • wieczory kultury polskiej;
  • pokazy polskich filmów itp.

Kursy kształcenia dodatkowego na Czelabińskim Uniwersytecie Państwowym „Język polski. A2”.

Konkurs na tłumaczenie (200.rocznica ur. Juliusza Słowackiego) - dyplom laureata.

W Dzień Piśmiennictwa i Kultury Słowiańskiej o polskiej kulturze // Uniwersytetskaja nabierieżnaja. – 31 maja 2010 r. – S. 7.

Wieczory polskiej kultury na Czelabińskim Uniwersytecie Państwowym.
„Solaris” przedstawia kulturę Polski // Uniwersytetskaja nabierieżnaja. – 22 marca 2010 r. – S. 6.

Wieczory polskiej kultury na Czelabińskim Uniwersytecie Państwowym.
„Solaris” przedstawia... // Rodacy. – №2. – 2010. – S.7.

Pokazy polskich filmów.
Wojna względem Polski // Uniwersytetskaja nabierieżnaja. – 26 kwietnia 2010 r. – S. 9.

  Obecnie na Czelabińskim Uniwersytecie Państwowym nie ma Wydziału Filologicznego. Środki antykryzysowe doprowadziły nie tylko do redukcji etatów. We wrześniu 2012 roku na Uniwersytecie zjednoczono trzy wydziały humanistyczne (filologiczny, historyczny i dziennikarski) do jedynego Instytutu Humanistycznego. Tym niemniej współpraca Stowarzyszenia „Solaris” z Uniwersytetem i Instytutem trwa.
  24 września – 3 października 2012 roku odbyła się po raz pierwszy w Czelabińsku Szkoła wyjazdowa języka i kultury polskiej w ramach seminarium międzynarodowego „Językowe, kulturowe i historyczne aspekty działalności organizacji polonijnych w Rosji”. Organizatorzy seminarium to Czelabińska Regionalna Organizacja Społeczna „Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Solaris”, Czelabiński Uniwersytet Państwowy i Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Przez 10 dni wszyscy chcący bezpłatnie mogli poznawać język i kulturę polską w Instytucie Humanistycznym z polskimi profesorami Olgą Chomątańską i Adamem Antoniewiczem.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na Czelabińskim Uniwersytecie Państwowym.

  Możliwość nauczania języka polskiego przez polskich wykładowców w Instytucie Humanistycznym była tematem rozmowy Pana Konsula Ryszarda Winiarskiego z Panem Rektorem Czelabińskiego Uniwersytetu Państwowego podczas wizyty Pana Konsula 5 grudnia 2012 roku, zorganizowanej przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Moskiwe i Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Solaris”. Nauczanie języka polskiego jako obcego w Instytucie Humanistycznym jest ważnym krokiem Uniwersytetu i „Solarisu” w rozwoju stosunków międzynarodowych.
  Obecnie w Instytucie Humanistycznym język polski studenci studiują jako współczesny język słowiański. Ta dyscyplina nie jest standardowa, lecz włączona do programu kształcenia zgodnie z wyborem Uniwersytetu i jest obowiązkowa dla wszystkich filologów. Studiując polski studenci Uniwersytetu mogą korzystać z literatury gabinetu metodycznego Stowarzyszenia „Solaris”, uczestniczyć w imprezach Stowarzyszenia i zostawać jego członkami.
  Kurs „Język polski” w planie kształcenia studentów na Uniwersytecie Czelabińskim
  Na Czelabińskim Uniwersytecie Państwowym język polski studiują od powstania Wydziału Filologicznego. Dyscyplina „Współczesny język słowiański” była obowiązkowa dla wszystkich filologów, jednak studenci mieli możliwość wyboru języków: polski, czeski, bułgarski. Treść wykładów też mogła się zmieniać w zależności od zainteresowań badawczych profesora.
  W latach 70-90-ch na Uniwersytecie język polski wykładał znany rosyjski naukowiec dr Władimir Żytnikow, który interesował się językoznawstwem diachronicznym, historią i dialektologią różnych języków. Więc w treści jego wykładów z języka polskiego znaczną część zajmowała metoda historyczno-porównawcza, podstawową zasadą nauczania było zagadnienie historii i dialektologii języka polskiego.
  Ponieważ filolodzy rusyści powinni umieć porównywać system współczesnego języka rosyjskiego z systemami innych języków – klasycznych, współczesnych słowiańskich i romano-germańskich, tradycyjnie język polski stał w szeregu dyscyplin diachronicznych i porównawczych: wstęp do filologii słowiańskiej, język starosłowiański, język łaciński, historia języka rosyjskiego.
  Po wstąpieniu Rosji do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z orientacją na współczesny rynek pracy rosyjskie uczelnie musiały przejrzeć ponownie podstawy kształcenia. Zgodnie z nowymi Państwowymi Standardami Edukacyjnymi jedną z głównych kompetencji absolwentów jest posługiwanie się językami obcymi – przede wszystkim angielskim lub niemieckim, przy czym język rodzimy ani literatura nie są obowiązkowe dla większości bakałarzy. W nowym Państwowym Standardzie Edukacyjnym w kierunku „Filologia (Język rosyjski i literatura)” na liście dyscyplin bazowych nie ma współczesnego języka słowiańskiego.
  Wtedy kiedy polityka edukacyjna we współczesnej Rosji dyktuje standardowy komplet kompetencji dla studentów, kierunki humanistyczne uniwersytetów starają się uzgodnić swoje programy kształcenia z kompletem dodatkowych kompetencji. Taka możliwość istnieje dzięki części wariacyjnej planu studiów i programu kształcenia. Instytut Humanistyczny Czelabińskiego Uniwersytetu Państwowego zawsze szukał możliwości wprowadzić język słowiański (polski) do nowych planów i programów, chociaż ilość godzin jest mniejsza niż wcześniej, bo bakałarze studiują o jeden rok mniej niż specjaliści.
  Obecnie w Instytucie Humanistycznym działają dwa programy studiów na kierunku „Filologia (Język rosyjski i literatura)” zgodnie z dwoma Państwowymi Standardami Edukacyjnymi (2000 i 2010 r.). W najnowszym programie kurs języka polskiego znajduje się wśród dyscyplin wariacyjnych (wybranych przez uczelnię) w linii „Język obcy” razem z językami angielskim/ niemieckim/ francuskim i nazywa się „Język polski”. Jednak nauczanie polskiego jako obcego jest trudne, bo studenci zgodnie z nowym planem rocznym mają tylko 54 godziny wykładów z języka, podzas gdy do poziomu zaawansowania językowego A1 (zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego ESOKJ) trzeba mniej więcej 120 godzin.
  Żeby zachęcać studentów do studiowania języka polskiego, można pokazywać perspektywy, w tym uczenie się polskiego na kursie dodatkowym do poziomu zaawansowania językowego B1. W takim razie dyscyplina „Język polski” naprawdę da możliwość nauczania polskiego jako obcego drugiego.
  Jeszcze trudniej wykładać (i studiować) język polski na studiach zaocznych, gdzie studenci zgodnie z nowym planem mają 6 godzin wykładów, 138 godzin pracy samodzielnej i egzamin. W tej sytuacji głównym celem wykładów zostanie zachęcanie do czytania i tłumaczenia po polsku przez pokazanie perspektyw, które otworzą studentom samodzielne badanie języka polskiego.
  W Instytucie Humanistycznym Czelabińskiego Uniwersytetu Państwowego język polski filolodzy studiują jako współczesny język słowiański, chociaż według najnowszego programu 032700.62 „Filologia (Język rosyjski i literatura”) istnieje możliwość nauczania języka polskiego jako obcego drugiego.
  Obecnie w nauczaniu polskiego wykładowca opiera się na tradycyjnym dla uniwersytetów klasycznych strukturalnym podejściu do języka, ponieważ głównym celem kursu jest opanowanie podstawowych informacji w zakresie teorii współczesnego języka słowiańskiego. Doskonalenia celu i zadań potrzebuje plan, zgodnie z którym słuchacze studiów zaocznych opanują język polski w ciągu 6 godzin zajęć na sali wykładowej i 138 godzin pracy samodzielnej. Kształcić umiejętności porównania systemów języka polskiego i rosyjskiego; czytania i tłumaczenia polskich tekstów autentycznych w zakresie pracy zawodowej; rozwijać kompetencje poszukiwawczą i analityczną pomagają metody gramatyczno-tłumaczeniowa i porównawcza. Priorytetem nauczania okazuje się poznanie systemu językowego przez tłumaczenie tekstów z analizą struktur gramatycznych i słownictwa.
  Ilość godzin samodzielnej pracy w planie kursu dla studentów studiów zaocznych wymagała tworzenia pomocy naukowej, która zawiera niezbędne informacje o systemie językowym w skróconej formie przy pomocy schematów i tabel w celu ułatwienia pracy poszukiwawczej i analitycznej z literaturą naukową.
  W nauczaniu języka polskiego na studiach zaocznych ważną rolę odgrywa czytanie. Zachęcanie do czytania i tłumaczenia po polsku realizuje się przez dobór tekstów literackich, w tym samodzielnym, uczestnictwo w konkursach na tłumaczenie, oraz pokazanie perspektyw po opanowaniu języka polskiego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: