Wykładowcy na świecie

Edyta Gałat: Międzynarodowe Centrum Kształcenia

  Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej (MCK) zostało powołane w 1985 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy profesora Stanisława Juchnowicza, który od początku jego istnienia do 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora.
  MCK jest jednostką pozawydziałową, której zadaniem jest prowadzenie rocznych kursów przygotowawczych dla obcokrajowców pragnących podjąć studia wyższe w Polsce.
  Corocznie przyjeżdża tu kilkudziesięciu studentów z Afryki, Ameryki Południowej, Europy i Azji, w tym liczna Polonia. Nauczyliśmy języka polskiego i przygotowaliśmy na różne kierunki studiów już kilkaset osób. Znakomita większość ukończyła je na polskich uczelniach.
  Międzynarodowe Centrum Kształcenia jest jedną z nielicznych tego typu szkół w Polsce posiadającą prawo kierowania swoich absolwentów na studia bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Podstawą przyjęcia na pierwszy rok studiów jest posiadanie świadectwa ukończenia kursu przygotowawczego oraz odpowiedniego skierowania wydawanego przez Centrum. Zadaniem studenta jest, z pomocą zespołu nauczającego, wybór odpowiadającego mu kierunku studiów i uczelni.
  W jednostce początkowo uruchomiono kursy przygotowujące zagranicznych kandydatów do studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka, ale profil działania i program jednostki rozwijał się z biegiem lat. Wobec napływu osób zamierzających podjąć studia na innych kierunkach technicznych i nie tylko technicznych, jednostka poszerzała i różnicowała programy dydaktyczne.
W ramach kursów przygotowawczych uczymy także matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, rysunku odręcznego, wiedzy o świecie, itd., a także słownictw specjalistycznych z różnych dziedzin np. politologii, prawa, ekonomii, filozofii, muzyki, mody.
Programy kształcenia są indywidualizowane, w celu optymalnego przygotowania studentów do wybranego przez nich kierunku studiów.
MCK PK prowadzi również kursy przygotowawcze do studiów anglojęzycznych oraz lektoraty języka polskiego, kursy językowe w ramach programu Erasmus i inne kursy językowe na zamówienie.
W ciągu wielu lat doświadczeń, został wypracowany kompleksowy system przyjmowania cudzoziemców, nostryfikacji dyplomów i kierowania na studia, obejmujący współpracę z placówkami dyplomatycznymi, urzędami i agencjami rządowymi oraz z polskimi uczelniami. Tradycją Centrum jest zaangażowanie w badania i działania edukacyjne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, obejmujące problemy środowiska przyrodniczego i urbanizacji, partycypacji społecznej i sprawiedliwego udziału w życiu społecznym, kulturowym i gospodarczym.
Od kilku lat nasze Centrum koordynuje działalność Międzynarodowego Ośrodka Kultury Studentów PK, współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym prowadząc praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych UP, współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim organizując wspólne, integracyjne przedsięwzięcia. Organizujemy także Szkoły Letnie Języka i Kultury Polskiej.
MCK PK to Centrum wspomagania kultury, integracji oraz pozbywania się stereotypów związanych z uprzedzeniami rasowymi, religijnymi i kulturowymi.
Poprzez wielorakie imprezy dążymy do integracji obcokrajowców ze środowiskiem studentów polskich oraz środowiskiem lokalnym.
Staramy się zapoznać ich z tradycją, kulturą i historią Polski, a w szczególności Małopolski.
W działalności dydaktycznej i naukowej, pracownicy MCK PK działają zgodnie z ideami otwarcia i równości szans.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: