Wykładowcy na świecie

Sung Eun Choi (Estera Czoj), Tomasz Lisowski: Polonistyka w Hankuk University of Foreign Studies w Seulu

  Polonistyka w Hankuk University of Foreign Studies jest jedyną w całej Republice Korei. Została założona w 1987 roku na Wydziale Studiów nad Europą Środkowo-Wschodnią na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), w skład którego obecnie obok Departamentu Studiów Polskich wchodzą także rusycystyka, ukrainistyka, bohemistyka, hungarystyka, rumunistyka i serbokroatystyka. Jej siedzibą jest oddalony o około 40 km od Seulu Global Campus w Yongin.

Budynek w kampusie HUFS w Yongin, w którym mieści się Departament Studiów Polskich HUFS

  Polonistyka oferuje wszystkie 3 stopnie kształcenia: studia bakalaureackie trwające 4 lata (Bachelor Degree), studia magisterskie trwające 2 lata (Master of Arts Degree) oraz studia doktoranckie trwające 3 lata (Philosophy Doctor Degree). Jednak kursy magisterskie i doktoranckie wybiera stosunkowo mało osób ze względu na inny model studiów w Korei niż w Polsce – większość studentów koreańskich kończy studia wyższe na poziomie bakalaureata (do tej pory dyplom magistra na Polonistyce HUFS uzyskało 6 osób).
  Co roku polonistyczne studia bakalaureackie podejmuje 35 studentów. Z tego powodu polonistyka na HUFS jest największa w całej Azji pod względem liczby studentów, ale także kadry naukowej, którą stanowią 4 profesorowie koreańscy oraz przynajmniej jeden visiting professor z Polski. W prowadzeniu zajęć biorą także udział koreańscy wykładowcy-współpracownicy.
  Do tej pory na Polonistyce HUFS pracowali polscy profesorowie goszczeni (visting professors) z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Uniwersytetu Śląskiego, w sumie 17 naukowców ze stopniem przynajmniej doktora. Z tymi uczelniami bowiem HUFS podpisał porozumienie o współpracy naukowej i wymianie studenckiej. Taką umowę HUFS podpisał także z Uniwersytetem Warszawskim.
  Dzięki współpracy międzynarodowej między innymi dziesięcioro absolwentów Polonistyki na HUFS uzyskało tytuł doktorski na polskich uniwersytetach, a kolejne trzy osoby piszą obecnie prace doktorskie w Polsce.
  Visiting professor z Polski prowadzi zajęcia na wszystkich trzech poziomach kształcenia. Na studiach bakalaureackich są to zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego (konwersacja polska), jak i z innych przedmiotów wspomagających naukę języka polskiego, jak na przykład redagowanie tekstów pisanych czy zaawansowana leksyka. Są tu także zajęcia ogólnopolonistyczne, na przykład wprowadzenie do językoznawstwa, historia języka polskiego, fonologia polska, morfologia polska, frazeologia polska.

Egzamin ustny z konwersacji polskiej składany przez studenta I roku Polonistyki HUFS (VI 2013 r.)

  Studia na HUFS mają charakter modułowy. Studenci muszą zaliczyć w danym semestrze określoną liczbę punktów. Niektóre zajęcia prowadzone przez polskich wykładowców należą do bloku zajęć obowiązkowych związanych z konkretnym semestrem studiów, na przykład konwersacja polska na I roku, inne są zajęciami bloku fakultatywnego, na przykład zaawansowana leksyka polska czy historia języka polskiego. Wszystkie zajęcia student zalicza na podstawie egzaminów oraz zaangażowania w zajęcia (zwykle zleca się studentowi przygotowanie prezentacji lub projektu na zaliczenie) oraz frekwencji na zajęciach. W ciągu semestru są dwa egzaminy z określonego przedmiotu – jeden w połowie semestru, drugi na koniec semestru. Ocena końcowa jest wypadkową ocen z egzaminów, oceny prezentacji bądź projektu oraz oceny za frekwencję (zbyt duża absencja uniemożliwia zaliczenie przedmiotu). Obowiązuje skala ocen od A+ do D (oceny pozytywne od najlepszej do najmniej satysfakcjonującej). Oceną negatywną jest F.
  Rok akademicki rozpoczyna się 2 marca (na 1 marca przypada w Republice Korei święto państwowe) i kończy się w grudniu tuż przed Bożym Narodzeniem. Wakacje letnie trwają od ostatniego tygodnia czerwca do końca sierpnia.
  Specyfika pracy polskiego wykładowcy w HUFS wynika z różnic lingwistycznych między językiem polskim (słowiański język fleksyjny) a koreańskim (izolowany bądź ałtajski język aglutynacyjny), ale także z odmienności kultury polskiej (śródziemnomorskiej i chrześcijańskiej) i koreańskiej, u podstaw której leży kolektywizm kultury ryżu oraz konfucjański hierarchiczny model społeczny.
  Wszystko to rzutuje na skuteczność nauczania języka polskiego jako obcego na HUFS. Nauka języka polskiego studentów, którzy nigdy wcześniej nie zetknęli się z językiem polskim (ani innym językiem słowiańskim), którzy niewiele wiedzą o Polsce i dla których w większości polski wykładowca jest pierwszym Polakiem spotkanym w ich życiu, musi harmonijnie scalać w sobie dwa aspekty – lingwistyczny oraz kulturowy. Jest to zadanie dla wykładowcy i w pewnym stopniu także dla studentów. Wykładowca bowiem naszym zdaniem powinien dysponować choćby podstawową wiedzą lingwistyczną na temat struktury języka koreańskiego, a także powinien pamiętać, że wiele aspektów polskiej kultury wysokiej jak i codziennej codziennej stanowi dla młodych Koreańczyków wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć, jeśli chcą opanować język polski. Gotowość do wyruszenia w tę intelektualną podróż jest więc wyzwaniem dla studentów.

Incheon. Pomnik Konfucjusza, którego poglądy społeczne tradycyjnie regulują relacje międzyludzkie w społeczeństwie koreańskim

  Polski wykładowca musi w swojej pracy uwzględniać motywy, jakie skłoniły młodych Koreańczyków do podjęcia studiów polonistycznych. Do najważniejszych z nich należą oczywiście szanse na zatrudnienie po ukończeniu studiów. Tak się szczęśliwie składa, że dzięki ożywionym kontaktom ekonomicznym między Republiką Korei a Polską zapotrzebowanie na polonistów na koreańskim rynku pracy jest ciągle spore. Dlatego też Polonistyka zajmuje wysokie lokaty w ogólnouniwersyteckim rankingu ukazującym odsetek absolwentów znajdujących zatrudnienie zgodne z kierunkiem studiów (w latach 2008 i 2009 Polonistyka była na 3 miejscu w rankingu zatrudnień spośród 43 kierunków studiów na HUFS). Absolwenci Polonistyki znajdują zatrudnienie głównie w firmach i instytucjach mających kontakty z Polską, np. w koncernach LG, Samsung i Hyundai, mniejszych firmach współpracujących z Polską oraz organizacjach typu Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), a także w instytucjach rządowych, np. w Ambasadzie Republiki Korei w Warszawie lub w Ambasadzie RP w Seulu oraz Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie, które jest jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej.
  Przybliżaniu Polski, jej języka i kultury służy cała paleta aktywności studenckich, z których studenci korzystają w czasie poza zajęciami. Podkreślić trzeba, że niektóre działania inicjowane są przez samych studentów i co więcej są one przez nich samodzielnie realizowane. Do nich należą prężnie działające przy Polonistyce HUFS koła studenckie: „Mazurka”, „W.O.P”, „PoTo”, „Haetsaebyeok (햇새벽)” i „Hwitturu (휘뚜루)”. „Mazurka” jest zespołem polskiego tańca ludowego. „W.O.P” to klub dla studentów, którzy interesują się wiedzą o Polsce. „PoTo” skupia się na nauce języka polskiego, a jednocześnie przygotowaniu do międzynarodowego egzaminu języka angielskiego - TOEIC. „Haetsaebyeok”, którego nazwa znaczy ‘najświeższy świt’, zajmuje się tematyką społeczną i co tydzień organizuje dyskusje na temat aktualności społecznych. „Hwitturu” znaczy po koreańsku ‘dostosowanie się do każdej okazji’. Ten klub zajmuje się przygotowaniem i wydawaniem gazety studenckiej. Oprócz „Mazurka” pozostałe cztery koła powstały w 1992 roku z własnej inicjatywy studentów. Grupa taneczna „Mazurka” jest najmłodsza – została założona w 2001 roku.

Studenci z klubu „Mazurka”

  Od 1995 roku co dwa lata studencji organizują festiwal „Latarnia”, na którym swoje dokonania prezentują wszystkie te kluby studenckie.
  Do działań przybliżających studentom kulturę polską włączają się także wykładowcy Departamentu Studiów Polskich HUFS. W roku 2010 z inicjatywy prof. Estery Seong Eun Choi, kierownika Departamentu Studiów Polskich, odbył się Konkurs Wiedzy o Języku Polskim i Polsce. Uczestniczyło w nim około 70 naszych studentów.
  Od roku 2011 cyklicznie co rok studenci Polonistyki mogą wziąć udział w Konkursie Recytatorskim i Krasomówczym, organizowanym przy współudziale Ambasady RP w Seulu. Kolejna trzecia już jego edycja planowana jest na październik 2013 roku.
  Nagrodami w tych konkursach są między innymi stypendia na kursy języka polskiego na wybranych polskich uczelniach państwowych albo stypendia na Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej na jednym z polskich uniwersytetów fundowane między innymi przez Polskie Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej czy też przez polskie uniwersytety. Konkursy są niepowtarzalną okazją do publicznego zaprezentowania swoich umiejętności językowych.

I Konkurs Wiedzy o Języku Polskim i Polsce (29 X 2010 r.)

I Konkurs Krasomówczy i Recytatorski (28 X 2011 r.)

  Studenci Polonistyki HUFS mają także okazję osobiście odwiedzić Polskę i tam studiować język polski, a to dzięki bogatej ofercie stypendiów będących do ich dyspozycji na mocy umów międzyuczelnianych, jak na przykład z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy stypendiów ufundowanych doraźnie przez polskie uczelnie lub przez rząd RP. Niektórzy studenci decydują się na wyjazd do Polski na kursy językowe we własnym zakresie. I tak na przykład w 2012 roku 12 osób studiowało na Uniwersytecie Jagiellońskim, 10 osób na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 8 osób na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i dwie osoby na Uniwersytecie Śląskim.
  Nie do przecenienia jest fakt, iż Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu okazuje Polonistyce HUFS życzliwe zainteresowanie i wspiera wiele poczynań promujących kulturę polską wśród studentów HUFS. Jednym z przykładów takiej patronackiej opieki Ambasady RP jest biblioteka Polonistyki, która powstała w 2009 roku. I obecnie liczy ona około 500 woluminów.

Biblioteka polonistyczna powstała dzięki wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu

Wernisaż Wystawy Fotograficznej „Polska w oczach Koreańczyków” (28 X 2011 r.)

  Innym przykładem jest ogłaszany przez Ambasadę RP od 2011 roku konkurs fotograficzny pt. Polska w oczach Koreańczyków połączony z wernisażem zgłoszonych prac. Wśród laureatów dominują studenci Polonistyki.
  Studenci polonistyki stają się także ambasadorami kultury polskiej podczas oficjalnych wydarzeń akademickich, takich jak festiwal studencki HUFS, odbywający się przez trzy dni w połowie maja. Festiwalowi towarzyszą różne imprezy, na przykład konkurs piosenki i gry sportowe, koncerty znanych zespołów muzycznych, itd. Najważniejszym punktem festiwalu są stoiska kulinarne. Każdy kierunek studiów HUFS urządza swoje stoisko i sprzedaje potrawy przygotowane przez studentów.

Stoisko kulinarne urządzone przez Polonistykę podczas Festiwalu Studenckiego HUFS

  Przed polskim wykładowcą w Departamencie Polskim HUFS stoją więc trudne i odpowiedzialne zadania. W ich realizacji pomaga życzliwość, z jaką spotyka się on na każdym kroku zarówno ze strony współpracowników koreańskich, jak i samych studentów. Rysem charakterystycznym Polonistyki HUFS jest niewątpliwie poczucie wspólnoty i solidarności. Dzięki temu w Yongin w miejscu oddalonym od Polski o ponad 7500 km istnieje już od ponad 25 lat wspólnota ludzi, którzy najlepszą część swoich uczuć i emocji oddają Polsce.

Kibice Polonistyki (podczas Zawodów Sportkowych HUFS-u)

Studentki z zespołu tanecznego „Mazurka” po występie podczas Festiwalu Kultury Studenckiej HUFS na wyspie Yeouido w Seulu (X 2012 r.)
Przy opracowaniu wykorzystaliśmy artykuły:

- Cheong, Byung Kwon, Polonistyka koreańska wczoraj i dziś. „Postscriptum. Studia Polonistyczne” 2 (6), 2010, s. 15-24.
- Choi, Sung Eun (Estera Czoj), Niekonwencjonalne sposoby nauczania języka polskiego jako obcego - na podstawie sytuacji Polonistyki HUFS; artykuł w druku.
- Lisowski, Tomasz, Lingwistyczne i kulturowe uwarunkowania nauczania języka polskiego w Departamencie Polskim Hankuk University of Foreign Studies w Seulu. W: Studia polonistyczne w Azji. Red. Cheong Byung Kwon. Seoul 2007, s. 117-128;
- Lisowski, Tomasz, Konfucjanizm a językowa kategoryzacja rzeczywistości. Wybrane przykłady z języka koreańskiego W: Język doświadczenia religijnego. Red. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran. Szczecin 2011, s. 375-383.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: