Przeczytane / Polecane

Kształcenie językowe - nowe tendencje w nowym stuleciu [w:] Kształcenie językowe, pod. red. Jolanty Nocoń i Bogusława Skowronka, Opole 2012

Hanna Komorowska

     W Uniwersytecie Opolskim z inicjatywy prof. S. Gajdy zaczęła się ukazywać nowa seria wydawnicza „Język a Edukacja”. Polecany tom stanowi nr 1. tej serii, która „zrodziła się z potrzeby naukowego spojrzenia na język (rozumiany nie wąsko, systemowo, ale szeroko, komunikacyjnie) jako narzędzie i przedmiot edukacji” (z.7).
     W tomie podzielonym na cztery części znajduje się artykuł prof. Hanny Komorowskiej, której nikomu polecać nie trzeba, niezwykle ważny dla wszystkich zajmujących się glottodydaktyką. Autorka omawia w nim wszystkie tendencje, które zaważą na nauczaniu języków obcych w nowym stuleciu:
1) wzrost znaczenia języka angielskiego,
2) zjawisko multilingwizmu i jego konsekwencje,
3) rozwój i efekty dwu- i wielojęzyczności,
4) powszechność nauczania i nowa filozofia kształcenia,
5) powiązanie procesu uczenia się z cechami osobowości i stylem poznawczym,
6) wreszcie kształcenie językowe w polityce europejskiej.
     W polecanym tomie znajdują się też dwa bardzo dobre artykuły reprezentantek glottodydaktyki polonistycznej: dr Grażyna Przechodzka pisze o kompetencji językowej maturzystów w świetle egzaminów maturalnych z lat 2005-2009 (s. 77-98), a dr Anna Burzyńska-Kamieniecka o typach i funkcjach dialogów w XVII-wiecznych polsko-niemieckich rozmówkach szkolnych Jana Ernestiego (s. 143-157).
     Dla mnie bardzo interesujący był także artykuł prof. Jagody Cieszyńskiej o możliwościach edukacyjnych dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, gdyż od lat jestem wielbicielem znakomitych rezultatów osiąganych przez logopedów za szkoły prof. Cieszyńskiej, pracującej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z przyjemnością dodaję, że Pani Profesor chętnie korzysta z metodologii nauczania języka polskiego jako obcego, którą poznawała na kursach podyplomowych w Instytucie Polonijnym UJ.
     Wszystkie artykuły gorąco polecam, proszę też pamiętać o nowej serii, która wyraźnie dowartościowuje całą dydaktykę języków, zarówno ojczystych, jak i obcych.

Prof. zw. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: