Przeczytane / Polecane

Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe, Łask 2014

K. Stankiewicz, A. Żurek

     Praca Katarzyny Stankiewicz i Anny Żurek jest oryginalnym i ciekawym dziełem, podejmującym ważną, aktualną i nieco zaniedbaną w pedagogice problematykę kształcenia w dziedzinie języków obcych. Jej walorem jest spojrzenie na nauczanie języków obcych w szerokiej, humanistycznej, kulturowej perspektywie poznawczej. Cieszy również, że w wymiarze porównawczym odnosi się do języka niemieckiego, który - mimo rosnącej rangi języka angielskiego - pozostaje ważnym medium komunikacji w Europie, a tym bardziej w naszych kontaktach z zachodnim sąsiadem.
     Struktura pracy jest w pełni przejrzysta i logiczna. Cel jest określony jasno i jednoznacznie: praca ma "służyć pomocą nauczycielom języków obcych w refleksyjnym prowadzeniu praktyki dydaktycznej". Rozdział I. naświetla teoretyczne podstawy pracy. Autorki odnoszą się do takich kategorii, jak: ukryty program, kultura, globalizacja, tożsamość, edukacja. W rozdziale II. dominuje perspektywa porównawcza. Oba języki pokazane zostają na tle europejskiej polityki oświatowej. Rozdział III., poświęcony zagadnieniu kulturowości na kursach językowych, zawiera solidną podstawę teoretyczną odnoszącą się do różnorodnych komponentów kulturowych, istotnych w kontekście nauczania językowego. Autorki ze znawstwem rysują tendencje w tej dziedzinie w obu krajach, wynikające z narodowej specyfiki, tradycji i uwarunkowań demograficznych. W kolejnym rozdziale dokonują analizy wykorzystywanych obecnie podręczników do nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych oraz analizują wyniki badań. Niezmiernie ciekawe są wnioski odnośnie charakteru pracy dydaktycznej, zwłaszcza profesjonalizmu w nauczaniu języków obcych w Polsce i w Niemczech. Ostatni rozdział zawiera refleksję nad pożądaną postawą lektorów. Opinie Autorek przeplatają się z poglądami innych pedagogów, tworząc przekonującą ofertę dla osób pracujących w dziedzinie nauczania języków obcych. Książka promuje postawę refleksyjności u nauczyciela języka obcego, animuje do badania własnej praktyki, odkrywania ukrytego programu własnej pracy dydaktycznej oraz rozwoju koncepcji optymalizacji swoich działań.
     Reasumując - praca stanowi ona źródło wiedzy na temat teoretycznych podstaw nauczania języka polskiego i niemieckiego jako języków obcych i udziela jednocześnie cennych wskazówek dla pracy oświatowej w dziedzinie nauczania języków obcych. Analiza jest dojrzała; wydobywa potrzebne do badań konteksty teoretyczne. "Ukryty program" jawi się w świetle zaprezentowanych badań jako kategoria otwierająca nowe, niewykorzystane dotychczas przez glottodydaktykę możliwości, w tym w obszarze badań empirycznych procesów nauczania - uczenia się. Książka propaguje nowoczesne podejście do procesów nauczania i uczenia się, w których język nie może być postrzegany inaczej niż w ścisłym, bezpośrednim kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych, zwłaszcza codziennego życia uczących się osób.

Z recenzji prof. UMK dr hab. Ewy Przybylskiej

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: