Przeczytane / Polecane

Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice 1998

Małgorzata Kita

     Publikacja prof. Małgorzaty Kity to kompleksowe studium wywiadu prasowego jako werbalnej interakcji, a zarazem jej tekstowego wytworu o zdefiniowanych cechach gatunkowych. Analizowane zagadnienie zostaje zaprezentowane w oparciu o metodologie współczesnej lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na założenia językoznawstwa interakcjonistycznego. Ujęcia teoretyczne Autorka ilustruje bogatym materiałem źródłowym, zaczerpniętym z prasy codziennej oraz wywiadów publikowanych w postaci książkowej.
     Pracę otwiera omówienie problematyki komunikacji językowej, obejmujące klasyczne definicje i podstawowe schematy aktu komunikacyjnego. Spośród zaprezentowanych nurtów komunikologicznych zostaje wyeksponowany model interakcyjny, będący punktem wyjścia dalszych rozważań nad istotą i pragmatyką wywiadu. Kolejne rozdziały przybliżają jego strukturę i gatunkowe cechy dystynktywne, dowodzące genetycznego związku z rozmową potoczną i kategorią interakcji. W książce czytelnik odnajdzie ponadto szczegółową charakterystykę uczestników wywiadu, uwzględniającą językowe wykładniki ich relacji interpersonalnych, a także pełnione role społeczne i tekstotwórcze. Uzupełnieniem rozważań jest wątek subiektywizmu w analizowanej odmianie wypowiedzi prasowej oraz problem jej schematyzacji i stereotypizacji, będący następstwem funkcjonowania w obrębie współczesnej kultury masowej. W końcowej części pracy Autorka sytuuje wywiad na tle genologii dziennikarskiej, konfrontuje go ze sferą tekstów literackich i paraliterackich, a następnie zestawia z ogółem form dialogicznych.
     Książka prof. Kity może posłużyć jako podstawa teoretyczna i źródłowa na zajęciach poświęconych współczesnemu dyskursowi medialnemu, zagadnieniom procesów komunikacji bądź gatunkom publicystycznym. Rozprawa dostarcza szczegółowej wiedzy na temat lingwistycznych wykładników wywiadu prasowego – zarówno w jego wymiarze werbalnym, jak i tekstowym. Dla glottodydaktyków stanowi przydatne narzędzie w zakresie kształtowania językowych kompetencji, niezbędnych w procesie bezpośredniej interakcji i samodzielnego redagowania wypowiedzi ze sfery publicystyki.

poleca Katarzyna Frukacz, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: