Przeczytane / Polecane

Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red.

K. Filipowicz-Tokarskiej i P. Chojnowskiego

     Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest refleksja nad barierami oraz nowymi wyzwaniami, z którymi mamy do czynienia jako lektorzy języka polskiego jako obcego. Stawia je codzienna praktyka zawodowa. Bariery pojawiające się w nauczaniu nie są niczym nowym, jednakże podejście do nich zmienia się diametralnie ze względu na globalizację oraz rozwój technologii informacyjnych. Czy zatem w dzisiejszym świecie bariery (językowe, kulturowe, ideologiczne i ekonomiczne) są pejoratywnymi obostrzeniami, które ograniczają, czy też „przewrotnie” – dużo bardziej mobilizują do rozwoju? Prezentowane w książce teksty udowadniają, że ograniczenia mogą stać się jednym z najistotniejszych składników nowoczesnego myślenia o glottodydaktyce oraz przyczynić się do modernizacji programów nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego.
     Książka obejmuje treści podzielone na cztery grupy tematyczne. W pierwszej kolejności omawiane są problemy komunikacji i edukacji międzykulturowej, w tym tematyka gender, transfer elementów kultury oraz ich selektywne przyswajanie czy też zachowanie pluralizmu kulturowego w edukacji romskich dzieci w Polsce. Innym zagadnieniem jest obraz Polski i Polaków w oczach amerykańskiego studenta w kontekście jego motywacji do nauki polszczyzny.
     Autorom zebranych artykułów bliska jest praca naukowa i dydaktyczna na styku różnych języków, kultur i literatur. Są wśród nich literaturoznawcy, językoznawcy, osoby z zacięciem kulturoznawczym i glottodydaktycznym. Często wspólnym mianownikiem ich wypowiedzi jest głęboka refleksja teoretyczna oraz długoletnia praktyka zawodowa.


Dr Ksymena Filipowicz-Tokarska i dr Przemysław Chojnowski
Collegium Polonicum w Słubicach

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: