Przeczytane / Polecane

Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze

Elżbieta Sękowska

     Praca stanowi niezwykle nowoczesne opracowanie dynamicznych procesów zachodzących w języku, a także zmieniających się postaw wobec polszczyzny w warunkach emigracyjnych. Autorka wskazuje na tendencję badawczą do ujmowania języka nie tylko jako narzędzia komunikacji, ale też sposobu kształtowania i wyrażania tożsamości. Ukazuje ewolucję metod badawczych, łączących perspektywę ściśle językową z perspektywą antropologiczną. Zdaniem Autorki naturalnym impulsem do rozszerzania zakresu badań jest coraz większa rola różnorodnych procesów społecznych, takich jak zmiana charakteru migracji Polaków (zwłaszcza po 2004 roku), globalizacja, czy też zmieniający się status języka polskiego w Unii Europejskiej. Nie pozostaje to bez wpływu na funkcje języka emigracyjnego, który ewoluuje od funkcji komunikatywnej, poprzez identyfikacyjną i symboliczną, aż po funkcję rytualną. Autorka dostrzega ścisłą zależność czynników społeczno-psychologicznych od kształtowania się tożsamości etnicznej i kulturowej. Na szczególną uwagę zasługuje gruntowna i wnikliwa analiza procesów migracyjnych, która wymagała rozległych i wieloletnich badań. Motywacje młodej emigracji są dziś zupełnie inne niż tej sprzed 20 laty, opuszczającej kraj już po transformacji ustrojowej. Ważnym osiągnięciem Autorki jest ukazanie w pełnym świetle tak istotnych zjawisk i pojęć, jak Polonia, dialekt polonijny, dwujęzyczność, interferencja czy tożsamość etniczna. Ogromnym atutem rozprawy jest także zawarty przegląd literatury przedmiotu z ostatnich 30 lat. Książka z pewnością służyć będzie zarówno dydaktyce akademickiej – jako pełne kompendium wiedzy przydatne studentom, wykładowcom, nauczycielom języka polskiego jako obcego – jak i przyszłym badaczom, wyznaczając nowe kierunki i zadania. Winna stać się również lekturą obowiązkową dla wszystkich osób odpowiedzialnych za promocję języka polskiego w świecie.

dr Izabela Wieczorek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: