Aktualności

Dodane: 2006-10-20

III Konferencja Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, 20-21 października 2006, Kraków

  W dniach 20-21 marca 2006 roku w Krakowie odbyła się trzecia z kolei konferencja Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Temat konferencji brzmiał: Rozwijanie i testowanie sprawności językowych i kompetencji socjolukulturowej. Jej organizatorami było Stowarzyszenie „Bristol” oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym razem obrady poświęcone były sprawnościom słuchania i pisania oraz problemom związanym z rozwijaniem kompetencji socjolingwistycznej i socjokulturowej uczących się.

  Konferencję otworzyła, serdecznie witając wszystkich uczestników w imieniu Zarządu Stowrayszenia, Prezes dr Anna Seretny. Zwróciła ona uwagę na fakt, iż jest to już trzecie spotkanie najprężniej działającej Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia (pierwsze odbyło się w 2004 roku w Krapaczu, a jego plonem był tom pokonferencyjny Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego pod red. A. Seretny, W. Martyniuka i E. Lipińskiej, Universitas Kraków 2004; drugie – w Krakowie, po którym ukazał się tom Sprawności przede wszystkim pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny; Universitas, Kraków 2006).

  W sesji pierwszej zatytułowanej Socjokultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego znalazły się następujące wystąpienia:
 • dr Grażyna Zarzycka Kultura, lingwakultura, socjokultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 • dr Jerzy Kowalewski Program kulturowy jako odpowiedź na specyfikę nauczania języka polskiego na Wschodzie.
 • dr Elżbieta Grabska-Moyle Problemy w rozwijaniu kompetencji socjokulturowej u dzieci i młodzieży niedawno przybyłych do Wielkiej Brytanii.
  Sesja druga poświęcona była rozwijaniu i testowaniu sprawności słuchania. Uczestnicy konferencji mogli w jej trakcie wysłuchać następujących wystąpień:
 • dr Małgorzata Gaszyńska-Magiera Słuchanie: sprawność trudna, zaniedbywana czy źle uczona?.
 • mgr Adriana Prizel Rozumienie ze słuchu – strategie uczących się języka polskiego jako obcego.
 • mgr Beata Sałęga-Bielowicz Słuchanie - sprawność zaniedbywana w nauczaniu indywidualnym.
 • dr Anna Dunin-Dudkowska, mgr Anna Trębska-Kerntopf Propozycje ćwiczeń na rozumienie ze słuchu do podręcznika „Ekonomia - to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców".
 • dr Anna Burzyńska – Kamieniecka Przydatność tekstu satyrycznego w testowaniu sprawności rozumienia ze słuchu na poziomie zaawansowanym.
 • mgr Anna Trębska-Kerntopf, dr Anna Butcher, mgr Bartłomiej Maliszewski, mgr Grażyna Przechodzka, dr Małgorzata Rzeszutko-Iwan Ujęcie sprawności rozumienia ze słuchu w wyborze zadań testowych z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców.
  Wystąpienia w sesji trzeciej, poświęconej sprawności pisania, koncentrowały się przede wszystkim na błędach popełnianych przez uczących się w pracach pisemnych i problemach z ich klasyfikacją:
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska, mgr Małgorzata Pasieka Błędy językowe w pracach pisemnych cudzoziemców. Problemy z klasyfikacją i oceną.
 • mgr Elżbieta Pławecka-Markiewicz Błędy składniowe w pracach cudzoziemców.
 • dr Ałła Krawczuk Kłopoty z opanowaniem polskiej rekcji w procesie nauczania Ukraińców sprawności pisania.
 • dr Barbara Kryżan-Stanojevic Dyktando jako sprawdzian kompetencji językowej.
 • mgr Urszula Dobesz Od obrazka do tekstu.
  Tematem sesji czwartej była standaryzacja nauczania i testowania języka polskiego jako obcego:
 • mgr Iwona Słaby-Góral, dr Wacław Przemysław Turek Opis wymagań w zakresie kompetencji stylistycznej stawianych zdającym państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.
 • mgr Danuta Pukas-Palimąka O konieczności organizowania kursów przygotowawczych do egzaminów certyfikatowych.
  Kolejne spotkanie Sekcji Glottodydaktycznej było okazją do wymiany doświadczeń i refleksji, choć, jak zawsze, było za mało czasu na dyskusję, którą kontynuowano w kuluarach. Planowane jest wydanie kolejnego tomu pokonferencyjnego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: