Wydarzenia

Dodane: 19.09.2018

Ogłoszenie

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego odbędzie się 20 września br. o godzinie 17.30 (I termin) / 17.45 (II termin) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Salon Mickiewicza, Collegium Maius).


Dodane: 14.09.2018

Konferencja

Już za kilka dni spotkamy się na konferencji w Poznaniu.
Zachęcamy do zapoznania się z programem.


Dodane: 06.11.2017

Konferencja

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania

Poznań, 20-21 września 2018 roku

Zobacz także: karta uczestnictwa


Dodane: 25.09.2018

Konferencja

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Warszawa, 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.


Dodane: 19.09.2018

W Rostowie nad Donem odbyła się letnia szkoła języka polskiego jako obcego współorganizowana przez Stowarzyszenie Bristol. Zajęcia prowadziła dr Agnieszka Karolczuk


Dodane: 22.08.2018

Zachęcamy do lektury Języki Obce w Szkole nr 2/2018

http://jows.pl/

Numer poświęcony jest:
Metodom i technikom pracy z uczniami w różnorodnych zespołach klasowych
- nauczanie języka obcego w klasach z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka;
- nauczanie języka uczniów z doświadczeniem migracyjnym;
- świadomość kulturowa/interkulturowość w nauczaniu języka w różnorodnych zespołach klasowych;
- nauczanie języka polskiego jako ojczystego a nauczanie go jako drugiego/edukacyjnego;
- nauczanie języka w klasach typowych i dwujęzycznych.


Dodane: 18.08.2018

Oferta pracy

Oferta pracy w Rydze dla nauczyciela języka i literatury polskiej
Oferujemy pracę dla polonisty w jednej z najpiękniejszych stolic europejskich.
Zespół Polskich Szkół Ogólnokształcących im. Ity Kozakiewicz w Rydze (Łotwa) zatrudni nauczyciela języka i literatury polskiej na rok szkolny 2018/19. Możemy zaoferować pracę w szkole podstawowej lub w szkole podstawowej i średniej (w zależności od posiadanych kwalifikacji). Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska oraz uprawnienia pedagogiczne.
Jesteśmy szkołą państwową funkcjonującą w łotewskim systemie oświaty na podstawie umowy o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury zawartej między Rządami RP i Republiki Łotewskiej. Szkoła oferuje komfortowe warunki pracy w nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym budynku. W każdej klasie nauczyciel ma do dyspozycji komputer. W wielu klasach są tablice interaktywne. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z podręcznikami i bogatym zbiorem literatury polskiej. Do szkoły w większości uczęszczają uczniowie polskiego pochodzenia. Szkoła pełni również funkcję ośrodka kultury polskiej w łotewskiej stolicy organizując wydarzenia kulturalne dla łotewskiej Polonii.
Zarobki oraz koszty utrzymania na Łotwie są zbliżone do polskich. Łotwa jest krajem UE, obywatele polscy mogą zatem bez ograniczeń podejmować tam pracę i nabywają uprawnienia emerytalne.

Prosimy o nadsyłanie listów motywacyjnych i CV na adres: ikpvs@riga.lv
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: +371 67546742


Dodane: 18.08.2018

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy

„Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy” to pozycja obowiązkowa na półkach nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów – jednym słowem wszystkich, którym prestiż języka polskiego w świecie leży na sercu i od których los i status języka polskiego na świecie zależy. Publikację stworzył zespół autorski w składzie: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka (współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń). Autorzy to jednocześnie zespół ekspertów powołany przez JM Rektora UŚ na mocy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2017 roku w celu opracowaniu strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie, która miała uwzględniać:
- nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w innych formach;
- promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji; - koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji;
- wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.
Prace nad strategią ukończono w lipcu 2017 roku, książka ukazuje się w lipcu 2018 roku. Odległość czasowa niezbyt wielka, ale brzemienna w wydarzenia. Przede wszystkim w październiku 2017 roku została powołana do życia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, instytucja, która przejęła zadania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ale też kilku innych działów, wydziałów i departamentów resortowych. Przed publikacją autorzy starali się wprowadzić konieczne zmiany, uwzględniające nową sytuację, choć nie zawsze było to możliwe.
Autorzy diagnozują aktualny stan nauczania i promocji języka polskiego w świecie i sugerują najlepsze sposoby rozwikłania problemów, podpowiadają najlepsze rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że szybka realizacja niektórych proponowanych zmian nie jest możliwa, gdyż wymagałaby ogromnych zmian systemowych – są to jednak plany maksimum, które pokazują bolączki i rzeczy ważne dla nauczycieli, uczniów, studentów, rodziców dzieci polskiego pochodzenia i cudzoziemców z różnych powodów uczących się języka polskiego (np. migrantów, uchodźców, ale też reemigrantów, którzy wchodzą w polski system edukacyjny), ważne także dla miłośników polskiej literatury, polskiego teatru i polskiego kina, przebywających za granicą, gdzie dostęp do dóbr kultury bywa bardzo ograniczony; dla polskich turystów, podróżników, pasażerów, którzy próżno oczekują polskich zapowiedzi w samolotach, polskojęzycznej obsługi w pociągach czy polskich napisów na takich lotniskach. Fragmenty tej publikacji będą przydatne na specjalnościach glottodydaktycznych, na podyplomowych studiach kształcących przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Powinni po nią sięgnąć nauczyciele i wykładowcy, ale też studenci. Inspirację z tego opracowania winni czerpać ci, od których pewne zmiany, decyzje, możliwości wcielenia w życie proponowanych rozwiązań zależą.
Opracowanie pokazuje stan na przełomie lat 2017 i 2018 – stan, który systemowo wciąż jest taki sam. Daje podstawę do przemyślenia, wskazuje, co można naprawić szybko i łatwo, a co wymaga o wiele większego wysiłku. Chcemy zdecydowanie podkreślić – a to bardzo ważne – że opracowanie pokazuje też wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i mocne strony polskiej edukacji glottodydaktycznej oraz promocji Polski i języka polskiego.


Dodane: 09.08.2018

Zaproszenie do publikacji tekstów

W imieniu redakcji „Kultury Współczesnej” zapraszamy do przesyłania tekstów do kolejnego numeru („Kultura (nie)wrażliwa. Wrażliwość w kulturze”).
Szczegóły znajdują się na stronie: https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/aktualnosci/cfp-kultura-nie-wrazliwa-wrazliwosc-w-kulturze-nabor-tekstow


Dodane: 05.07.2018

Jest już dostępny najnowszy numer Kultury Popularnej. Temat wydania: Głodnemu film na myśli

„Celem niniejszego numeru jest pogłębiona, wieloaspektowa refleksja nad obecnymi w filmach reprezentacjami jedzenia. Interesowało nas kino widziane przez pryzmat kulinariów, ale też możliwość wykorzystania ich w dramaturgii i charakterystyce postaci, czy wreszcie – filmowe jedzenie odzwierciedlające społeczny, kulturowy i historyczny kontekst, w którym powstał film lub który wyznacza ramy świata przedstawionego. Wymagało to oczywiście spojrzenia na filmowe kulinaria z perspektywy wielu dyscyplin” – pisze we wprowadzeniu Aleksandra Drzał-Sierocka, redaktorka numeru.

„Wśród podejmowanych przez autorów tematów znalazły się kwestie tak różne, jak polskie seriale, twórczość Woody’ego Allena, turystyka kulinarna czy zagadnienie gender w kontekście kulinarnych upodobań postaci. Nie stroniliśmy też od kwestii objętych kulturowym tabu, budzących wstręt lub lęk. Stąd obecność artykułów na temat jedzenia w kontekście kina kanibalistycznego czy filmów ukazujących obozy koncentracyjne. Kulinarna perspektywa nie tylko spaja ten różnorodny materiał, ale też pozwala spojrzeć na niego na nowo, ujawniając nieodkryty we wcześniejszych analizach potencjał znaczeniowy”.

Autorzy tekstów w numerze: Małgorzata Bogunia-Borowska, Aleksandra Drzał-Sierocka, Justyna Dworczyk, Jarosław Grzechowiak, Kamila Kalista, Alicja Kisielewska, Małgorzata Kowalewska, Marzena Kubisz, Beata Łaciak, Anna Sarzyńska, Marek Sokołowski, Karolina Walkiewicz, Dominika Zielińska.

Cały numer: https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/article/details?id=174314
Poszczególne artykuły: https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/articlesList?issueId=11388


Dodane: 27.06.2018

Nowa pomoc dydaktyczna

Aleksandra Cybulska, Kompendium wiedzy o Polsce
Propozycja podręcznika - zachęcamy do zapoznania się z tą nową pomocą dydaktyczną!


Dodane: 27.06.2018

Nowa pozycja książkowa Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne

Książka "Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne" jest pracą interdyscyplinarną [...]. Łączy więc wiele dziedzin nauki takich jak glottodydaktyka, językoznawstwo polonistyczne, kulturoznawstwo, komunikacja, ale też pedagogika i socjologia [...]. Przedstawione cele pracy są bardzo ambitne. Monografia ma być z jednej strony "nową" dydaktyką języka, z drugiej - zakreślić obszary wiedzy interdyscyplinarnej, koniecznej do realizacji tego celu. [...] Rzeczywiście obecność uczniów z doświadczeniem migracyjnym wymaga zupełnie innej optyki [...] Edukacja takich dzieci narzuca konieczność interdyscyplinarności i koncepcji połączenia kształcenia językowego z nauczaniem międzykulturowym, dydaktyką wielojęzyczności, edukacją włączającą i edukacją pozytywną. [z recenzji prof. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk]


Dodane: 27.06.2018

Ukazała się nowa książka, która może być wykorzystywana na zajęciach z jpjo

Książka ma być pomocą dydaktyczną na krótkich kursach organizowanych przed rozpoczęciem studiów lub na kursach uzupełniających dla studentów rozpoczynających karierę akademicką w naszym kraju. To pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która będzie stanowić także duże wsparcie dla nauczycieli, dotychczas samodzielnie przygotowujących materiały na tego typu zajęcia propedeutyczne. W ostatnich latach, kiedy obserwujemy stale zwiększająca się liczbę cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach, pojawiła się pilna potrzeba opracowania podręcznika wdrażającego nowo przybyłych kandydatów na studia lub nowicjuszy już stawiających pierwsze kroki na polskich uniwersytetach do życia w Polsce i funkcjonowania w polskim środowisku akademickim. (...) Pomysł przygotowania takiego podręcznika jest ciekawy i wynika z konieczności szybkiego przygotowania obcojęzycznych kandydatów na studia w języku polskim do adaptacji w naszym specyficznym środowisku akademickim. (...) Tematyka jest dobrana właściwie oraz podana w sposób oryginalny, miejscami nawet humorystyczny. To wydatnie podnosi atrakcyjność i walory podręcznika. Wszyscy studenci planujący lub rozpoczynający studia w Polsce powinni zaprzyjaźnić się z tym przewodnikiem i wybrać z niego potrzebne im zagadnienia.

Anna Dunin-Dudkowska [z recenzji]


Dodane: 27.06.2018

Pięciolecie pisma Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland

Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego
Dircksenstr. 46, 10178 Berlin
Tel. 004930 52682192
bundesvereinigung@polnischunterricht.de
http://polnischunterricht.de/

Pressemitteilung / Informacja prasowa
5 Jahre Fachzeitschrift Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland
Unsere Zeitschrift feiert ihr 5-jähriges Bestehen. Stoßen Sie mit uns an!

Nasze pismo obchodzi pięciolecie swego istnienia. Toast wzniesiemy

Wann? Freitag / w piątek, 8.06.2018, 19:00
Wo? w Collegium Polonicum (Słubice)

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – das Jahrbuch der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte erscheint seit 2013! Es ist die einzige Zeitschrift in Deutschland, die ausschließlich der polnischen Sprache und ihrer Didaktik gewidmet ist. Als Erste legten wir die konkreten Zahlen der Polnischlerner/innen in Deutschland vor. Wir werben für Polnisch nicht nur als eine wichtige Nachbarsprache, sondern vor allem, im Kontext der europäischen Mehrsprachigkeitspolitik, als eine interessante Qualifikation für den europäischen Arbeitsmarkt. Unsere didaktischen Erfahrungen zeigen: Polnisch ist nicht schwer!
Die Autorinnen und Autoren des Jahrbuchs befassen sich neben der Sprachpolitik mit theoretischen Fragen der Linguistik, Didaktik und Methodik und stellen Lehrmaterialien und innovative Projekte vor. Verschiedene Bildungseinrichtungen und die Situation der darin Beschäftigten haben hier ein Forum. Die Zeitschrift ist eine Plattform des fachlichen Austausches unter Kolleginnen und Kollegen, die Polnisch als Fremdsprache und Herkunftssprache in allen Schulformen und an Hochschulen unterrichten. Sie ist zugleich eine Brücke zwischen der Fachwelt der Polnischlehrkräfte in Deutschland und in Polen. Veröffentlichungssprachen sind Polnisch oder Deutsch. Die bisherigen Ausgaben erhielten eine Förderung des Generalkonsulats der Republik Polen in Köln aus Mitteln zur Förderung der Polonia und des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (Nr. 2).

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – rocznik Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego ukazuje się od 2013 r.! Jest to jedyne czasopismo w Niemczech, poświęcone wyłącznie językowi polskiemu i jego dydaktyce. Jako pierwsi obliczyliśmy, ile osób uczy się języka polskiego w Niemczech. Promujemy język polski nie tylko jako język polsko-niemieckiego sąsiedztwa, lecz przede wszystkim, w kontekście europejskiej polityki wielojęzyczności, jako interesującą kwalifikację na europejskim rynku pracy. Nasze doświadczenia dydaktyczne pokazują: język polski nie jest trudny!
Autorzy i autorki rocznika zajmują się polityką językową, teoretycznymi zagadnieniami lingwistyki, dydaktyki i metodyki, prezentują materiały dydaktyczne i nowatorskie projekty. Przedstawiają różne instytucje kształcenia i omawiają sytuację zatrudnionych w nich osób. Pismo stwarza możliwość wymiany fachowej między Kolegami i Koleżankami, uczącymi języka polskiego jako obcego i jako języka pochodzenia na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach instytucji edukacyjnych. Umożliwia też kontakt między środowiskiem nauczycielskim w Niemczech i w Polsce. Materiały ukazują się po polsku lub po niemiecku. Dotychczasowe numery otrzymały dotację Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z funduszu polonijnego i Pełnomocnika Federalnego ds. Kultury i Mediów (nr 2).

IV Międzynarodowa Konferencja Specjalistyczny język polski – język z przyszłością
8 - 9 czerwca 2018 r.
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Języków Obcych,Collegium Polonicum w Słubicach


Dodane: 20.06.2018

Nowy podręcznik, który pomoże nam uczyć cudzoziemców języka specjalistycznego

Anatomia - język specjalistyczny, to skrypt przeznaczony dla obcokrajowców na poziomie biegłości językowej A2+/B1, którzy planują podjąć studia w języku polskim na kierunkach związanych z medycyną (np. inżynieria biomedyczna).
Warstwa gramatyczno- syntaktyczna w podręczniku została tak uproszczona, aby teksty umożliwiały studentom poznanie treści przedmiotowych, a także poznanie struktur i terminów językowych.
W książce znajduje się dwanaście jednostek lekcyjnych, lekcja powtórzeniowa, przykładowy egzamin oraz gra. Jednostka lekcyjna jest przeznaczona na jedno spotkanie ze studentami. Skrypt jest oparty na podręcznikach akademickich, podręcznikach do gimnazjum, słownikach języka polskiego, a także na materiale zaczerpniętym z internetu, np. wiele ilustracji związanych z omawianym tematem.


Dodane: 19.06.2018

Konferencja

Katedra Językoznawstwa Włoskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić na Krajową Konferencję Naukową
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
która odbędzie się22 listopada 2018 roku w Kasztelu „Kajasówka”

Zobacz także: formularz rejestracyjny


Dodane: 03.06.2018

Zaproszenie do publikacji

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym numerem tematycznym e-czasopisma naukowego Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie RELACJE MIĘDZYKULTUROWE – KULTUROZNAWCZE CZASOPISMO NAUKOWE, serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów z zakresu PSYCHOLOGICZNYCH ASPEKTÓW RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH.

Termin nadsyłania artykułów: 1 lipca 2018, termin publikacji: maj 2019.
W razie pytań zachęcam do kontaktu: Adam Żaliński, .


Dodane: 29.05.2018

Sekcja literaturoznawcza

26 maja w Poznaniu odbyła się konferencja „Literatura i glottodydaktyka”, na której uroczyście powołano Sekcję Literaturoznawczą Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:
Liliana Madelska – wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol”, Uniwersytet Wiedeński
Agnieszka Kwiatkowska – kierowniczka Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Wiola Próchniak – KUL, Lublin
Tamara Czerkies – UJ, Kraków
Justyna Zych – UW, Warszawa
Anna Roter-Bourkane – UAM, Poznań
Agnieszka Zgrzywa – Collegium Polonicum, Słubice
Jan Zgrzywa – Collegium Polonicum, Słubice
Patrycja Krasowska – UAM, Poznań
Ewa Węgrzak – UAM, Poznań
Izabela Wieczorek – UAM, Poznań
Monika Válková Maciejewska – UAM, Poznań

Tegoroczne spotkanie było pierwszym z cyklu „Literatura i glottodydaktyka”. Na kolejny rok zaplanowano panele teoretyczny (Warszawa) i praktyczny (Wiedeń). Wszystkie referaty zaprezentowane w Poznaniu będzie można przeczytać w tomie pokonferencyjnym, będącym jednocześnie pierwszą publikacją Sekcji Literaturoznawczej.

Zapraszamy do współpracy!


Dodane: 27.04.2018

Konferencja

10 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w sali 013 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, której organizatorami są: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej.
Celem spotkania jest umożliwienie magistrantom oraz w wyjątkowych przypadkach studentom ostatniego roku studiów licencjackich i doktorantom zaprezentowania fragmentów własnych prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych. Spotkanie adresowane jest zarówno do obcokrajowców, jak i Polaków. Studenci-obcokrajowcy mogą przedstawić swój punkt widzenia na polską literaturę, kulturę i język, z kolei studenci polscy mogą zaprezentować problematykę interkulturową. Katowickie spotkania prowokują dyskusje nad różnorodną problematyką w gronie międzynarodowym pod kierunkiem specjalistów: językoznawców, lingwistów, kulturoznawców i literaturoznawców.
Podczas poprzednich edycji konferencji wystąpili studenci Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Ostrawie i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.


Dodane: 26.04.2018

Konferencja

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

II Forum Glottodydaktycznym

organizowanym przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego.
Forum odbędzie się 29.09.2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Zobacz także: karta zgłoszenia


Dodane: 24.04.2018

Ostatki i początki, czyli VI Dyktando Polskie w Briańsku

Już po raz szósty na Państwowym Uniwersytecie im. I.G. Pietrowskiego miało miejsce Dyktando Polskie. W tym roku gościliśmy w murach naszego uniwersytetu przedstawiciela Ambasady RP w Moskwie panią Katarzynę Cudny, która jednocześnie jest lektorką języka polskiego jako obcego w Instytucie Polskim oraz nauczycielkę języka polskiego na Ukrainie panią Natalię Ogon. Tym razem studenci mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pisania na dwóch poziomach: początkującym oraz zaawansowanym. Dla jednych było to już czwarte i zarazem ostatnie dyktando, dla innych wręcz przeciwnie – pierwsze dyktando z języka polskiego. Dla jednych i drugich było to niezapomniane przeżycie.

Laureaci – grupa początkująca:
1 miejsce Albina Zagulina
2 miejsce Irina Nowikowa
3 miejsce Karina Szerba

Laureaci – grupa zaawansowana:
1 miejsce Julia Jaszutina
2 miejsce Daria Kugajewa
3 miejsce Anastazja Jelisieenko

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy osobom nagrodzonym i życzymy im samych sukcesów w dalszej nauce języka polskiego. Szczególne podziękowania należą się także Ambasadzie RP w Moskwie, która ufundowała nagrody dla zwycięzców VI Dyktanda Polskiego.


Dodane: 05.04.2018

Nowy podręcznik autorstwa Ałły Kravchuk i Jerzego Kowalewskiego

Na Ukrainie ukazała się książka autorstwa Ałły Kravchuk i Jerzego Kowalewskiego.
Polecamy tę lekturę wszystkim nauczycielom, którzy na co dzień uczą osoby ukraińskojęzyczne języka polskiego!


Dodane: 05.04.2018

Konferencja

STUDIUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
STOWARZYSZENIE „BRISTOL” POLSKICH I ZAGRANICZNYCH NAUCZYCIELI KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

organizują spotkanie konferencyjne

LITERATURA I GLOTTODYDAKTYKA

Osoby zainteresowane tematyką konferencji zapraszamy 26 maja 2018 roku (Poznań, Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala nr 226)


Dodane: 05.04.2018

Podręcznik A to Polski właśnie

W 2016 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wydała dwuczęściowy podręcznik „A to Polski właśnie” przeznaczony do nauki języka polskiego na poziomie A dla młodzieży polskiej na Białorusi. Publikacja obejmująca 40 jednostek lekcyjnych, realizujących materiał gramatyczny, leksykalny i pojęciowy dla poziomu początkującego A1 i poziomu podstawowego A2 jest adresowana do ucznia rosyjskojęzycznego w wieku 14-17 lat.
Do podręcznika dołączona jest płyta CD, na której umieszczone zostały wszystkie teksty i ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Autorami publikacji są pracownicy i współpracownicy Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego: Piotr Garncarek, Anna Rabczuk, Aleksandra Święcka, Magdalena Stasieczek-Górna, Natalia Yaumen i Marta Skura. Ilustracje i projekt okładki przygotowała Maria Apoleika.

Podręcznik można pobrać ze strony: https://pol.org.pl/a-to-polski-wlasnie-pobierz-podrecznik/


Dodane: 04.04.2018

Dni Języka Polskiego w Kaliningradzie

  W dniach 22-23 marca 2018 r. w Instytucie Nauk Humanistycznych Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie odbyły się Dni Języka Polskiego, których częścią było XV, jubileuszowe, dyktando z języka polskiego. Tekst dyktanda autorstwa dr Tatiany Szkapienko z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta odczytał, jak co roku, prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Uniwersytetu Gdańskiego.
  Nagrody dla laureatów ufundował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, który z ogromnym zaangażowaniem wspiera promocję języka i kultury polskiej w regionie.
  W ramach Dni Języka Polskiego odbyły się również wykłady zaproszonych gości: dr hab. Aleksandry Achtelik z Uniwersytetu Śląskiego oraz mgr Katarzyny Cudny z Instytutu Polskiego w Moskwie.
  Ponadto wszyscy uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w kiermaszu polskich książek oraz spróbować swoich sił w zabawach ortograficznych przygotowanych przez studentów polonistyki Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie.


Dodane: 03.04.2018

Konferencja naukowa w Petersburgu

Уважаемые коллеги!
Кафедра славянской филологии филологического факультета СПбГУ приглашает вас принять участие в Международной научной конференции.
XX Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова

Zobacz także: zaproszenie, formularz rejestracyjny


Dodane: 03.04.2018

Dr Li Yinan z wizytą naukową w Polsce

W dniach 19-23 marca 2018 na zaproszenie Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich gościem Wydziału Filologicznego była dr Li Yinan, kierownik Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Przyjechała na Uniwersytet Śląski w ramach programu Erasmus+ KA107. Dr Li Yinan prowadziła zajęcia dla studentów międzynarodowych studiów polskich.
Wygłosiła także otwarty wykład dla studentów i pracowników Wydziału Filologicznego zatytułowany „Objąłem w ramiona wszystkie przeszłe i przyszłe pokolenia”. Wpływ Dziadów Mickiewicza na świadomość Chińczyków od rewolucji kulturalnej do dziś”. Dr Li Yinan jest pierwszą chińską polonistką, która doktorat obroniła w Polsce. Pracę o recepcji literatury polskiej w Chinach napisała pod kierunkiem prof. Romualda Cudaka, kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Na podstawie rozprawy powstała książka zatytułowana Literatura polska w świecie wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Przyjazd dr Li Yinan stał się okazją do promocji tej publikacji. 21 marca promocja odbyła się w Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie prowadziła dr Agnieszka Tambor, kierownik Centrum, autorkę przedstawił jej opiekun naukowy, prof. R. Cudak. 23 marca dr Li Yinan została zaproszona przez Instytut Konfucjusza we Wrocławiu w ramach proponowanej współpracy Instytutu z Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ. Spotkanie odbyło się na wrocławskim rynku w księgarni „Tajne Komplety” i cieszyło się niezwykłym powodzeniem. Otworzyli je: prof. Gościwit Malinowski, dyrektor Instytutu i prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.


Dodane: 03.04.2018

Polonistyczne święto w Japonii - w Tokio zostali wypromowani nowi poloniści

W poniedziałek, 26 marca 2018, na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS) nowi absolwenci wzięli udział w pięknej ceremonii zakończenia studiów. Absolwenci polonistyki ubrani w tradycyjne stroje wysłuchali mów władz uniwersyteckich, a także wypowiedzi po polsku mgr Karoliny Pluskoty, wykładowcy języka polskiego TUFS. Następnie prof. Koji Morita, kierownik polonistyki TUFS, rozdał studentom dyplomy ukończenia studiów. Wspólne świętowanie było bardzo radosne i wzruszające.


Dodane: 03.04.2018

Tłumaczenia arcydzieł literatury polskiej na język wietnamski

Zobacz także: Przemówienie na uroczystości wręczenia medalu „Labor Omnia Vincit”, Życiorys Nguyen Chi Thuat


Dodane: 25.03.2018

Prof. Tokimasa Sekiguchi laureatem prestiżowej nagrody gazety Yomiuri Shinbun


Z wielką przyjemnością informuję członków Stowarzyszenia „Bristol”, że znakomity polonista japoński, prof. Tokimasa Sekiguchi, został laureatem prestiżowej nagrody gazety Yomiuri Shinbun za przekład na język japoński "Lalki" Bolesława Prusa, która ukazała się w listopadzie 2017 r.. Przekład japoński "Lalki" liczy ponad 1200 stron. Autor opatrzył tekst wieloma przypisami (ok.700), wyjaśniającymi ówczesne polskie realia i specyfikę zachowań kulturowych.
Nagroda jest przyznawana od 1948 r. Od 1960 r. jest przyznawana w sześciu kategoriach, m.in. za tłumaczenia literackie. Dotychczas otrzymało ją ponad 300 autorów, a wśród nich znani na świecie pisarze japońscy: Kobo Abe, Yukio Mishima i Haruki Murakami. W 2018 r. nagroda wynosi 2 miliony jenów.
Tłumaczenie "Lalki" kosztowało prof. Sekiguchiego wiele żmudnej pracy. Dlatego po ukazaniu się przekładu informował o tym przyjaciół mailem o treści "Lalka sama stoi", dołączając do informacji zdjęcie tłumaczenia "Lalki", która rzeczywiście sama stoi. Fotografię tę załączam, dzieląc z prof. Sekiguchim Jego satysfakcję i radość, a osobiście żywiąc dumę z Jego osiągnięć.


Władysław T. Miodunka


Dodane: 21.03.2018

Konkurs na esej

Konkurs kierowany jest do studentów polskich uczelni i ma na celu przede wszystkim zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny, kształtowanie współpracy międzyuczelnianej, a także ukazanie możliwości, jakie dają młodym ludziom studia.

Zadaniem uczestników jest napisanie kilkustronicowego eseju nt. Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera? – laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięski artykuł ukaże się również w czerwcowym numerze Gazety Uniwersyteckiej UŚ.

Teksty należy przesyłać do 10 kwietnia na adres konkurs.esej.us@gmail.com.

Zespół oceniający będzie składał się z pracowników naszego Instytutu, przedstawicieli mediów uniwersytetu, a także członków Koła Kultury Języka Polskiego UŚ oraz Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców.

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej objął patronat nad konkursem na esej organizowanym przez studentki filologii polskiej – Małgorzatę Grzonkę oraz Ewelinę Zygan – w ramach programu 50 Inicjatyw Studenckich.

Regulamin konkursu można znaleźć tutaj.


Dodane: 21.03.2018

Promocja książki Literatura polska w Chinach

23 marca br., czyli w najbliższy piątek odbędzie sie promocja książki Literatura polska w Chinach autorstwa Li Yinan. Dr Li Yian tytuł doktorski uzyskała na Uniwersytecie Śląskim, pisząc pracę pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Romualda Cudaka. Promocja książki odbędzie się o 16.30 w kawiarni "Tajne Komplety" przy ul. Przejście Graniczne 2.


Dodane: 15.03.2018

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji
Zrozumieć wielojęzyczność
organizowanej przez Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2018 r.

Zobacz także: formularz rejestracyjny


Dodane: 15.03.2018

Trwa nabór w programie Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła Program Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019.
Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych uczelni. Program adresowany jest do lektorów, którzy spełniają określone w Regulaminie wymagania: posiadają tytuł magistra filologii polskiej lub neofilologii, mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania.

Zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski od 1 lutego do 31 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy


Dodane: 27.02.2018

Konferencja

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Institut für Slawistik der Universität Greifswald veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Russisch und Mehrsprachigkeit e.V. und der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte in Deutschland eine didaktische Fachtagung mit dem Titel
Slawische Sprachen unterrichten: sprachübergreifend, grenzüberschreitend, interkulturell
Die Tagung findet vom 23. bis 24. März 2018 in den Räumlichkeiten der Universität Greifswald statt. Sie richtet sich an alle, die in der Vermittlung slawischer Sprachen in Schulen, Universitäten und privaten Bildungsinstitutionen wie Kulturvereinen tätig sind, an FremdsprachendidaktikerInnen sowie SprachwissenschaftlerInnen, aber auch VertreterInnen der Bildungspolitik. Eine offfizielle Anerkennung des Tagungsbesuchs als Weiterbildung für Lehrkräfte ist beantragt.
Neben Plenarvorträgen zu den übergreifenden Themen der Tagung (sprachen- und grenzübergreifendes Lernen, Vermittlung interkultureller Kompetenzen) finden zahlreiche Arbeitsgemeinschaften zu zentralen Themen der Vermittlung (nicht nur) slawischer Sprachen als Herkunfts- und Fremdsprachen statt, wie z.B. zum herkunftssprachlichen Unterricht, zur Binnendifferenzierung, zur Schulung spezieller Kompetenzen wie Hörverstehen, Sprechen, Schreiben und Sprachmittlung sowie zu Fragen des Einsatzes audiovisueller Medien. Eine genaue Übersicht zum Programm mit den einzelnen Plenarvorträgen und Arbeitsgemeinschaften finden Sie auf der Tagungs-Homepage unter https://slawistik.uni-greifswald.de/fk/tagungen-workshops/konferenzen/.


Dodane: 12.02.2018

Konferencja

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej
Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 września 2018 r. w Krakowie.


Dodane: 07.02.2018

Konferencja

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG, Oddział Gdański TMJP oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji glottodydaktycznej
Człowiek jest zawsze miejscem spotkania
która odbędzie się 9–10 kwietnia 2018 roku w Tczewie

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy


Dodane: 04.02.2018

Zaproszenie na seminaria glottodydaktyczne „Polonicum”

W imieniu Przewodniczącego Rady Naukowej „Polonicum”, prof. dra hab. Andrzeja Zieniewicza oraz Dyrektora Centrum, dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego, prof. UW, serdecznie Państwa zapraszamy na kolejne z cyklu seminariów glottodydaktycznych „Polonicum”.

2 marca, godz. 14.00 - Wpływ innowacji technologicznych na zmianę profilu zawodowego nauczyciela języka polskiego jako obcego
16 marca, godz. 15.00 - Słowiańska komunikatywność międzyjęzykowa - inklinacje glottodydaktyczne
20 kwietnia, godz. 13.00 - Język polski jako narzędzie dyplomacji publicznej


Dodane: 30.01.2018

Call for papers for the journal Phasis

Phasis is a peer-reviewed academic journal published by the Institute of Classical, Byzantine, and Modern Greek Studies of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia.

The journal invites original papers in all areas of Greek and Roman Studies, including literature, history, languages, philosophy, religion, art, archaeology, and reception. Papers may be submitted in English, French, or German. A submission should be no less than 5 000 words in length (not incl. footnotes and bibliography) and should be preceded by an abstract of 100-250 words in English. Please use a Unicode font for Greek. Each submission will be reviewed by two anonymous external reviewers.

If you are interested in publishing in Phasis, please send your article and abstract to phasis@tsu.ge by March 30, 2018, and include your name, address and affiliation in the accompanying email.


Dodane: 11.01.2018

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji językoznawczej
Tradycja w języku - język w tradycji
organizowanej 14 maja 2018 r. przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy


Dodane: 20.12.2017

W 2017 roku Członkowie Stowarzyszenia „Bristol” zostali uhonorowani medalem


Dodane: 20.12.2017

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, pod red. E. Kubickiej, Toruń 2017

Monografia zawiera teksty o tematyce glottodydaktycznej poświęcone w głównej mierze rozwojowi dydaktyki języka polskiego jako obcego, prezentacji tradycyjnych i nowatorskich rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się, problemom, jakie współczesna sytuacja geopolityczna stawia przed glottodydaktyką polonistyczną. Artykuły zostały pogrupowane w siedmiu blokach prezentujących najpierw zagadnienia ogólne, dotyczące dziedziny, jak również tych, którzy ją uprawiają, następnie metod przekazywania wiedzy, materiałów, które mają być w tym procesie pomocne, wreszcie oczekiwań odbiorców.


Dodane: 20.12.2017

Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej

Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej, red. W. Hajduk-Gawron, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2017

16 marca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej zorganizowane przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej. To już trzecie spotkanie z cyklu seminariów metodycznych podejmujących zagadnienia związane z dydaktyką języka polskiego. Wcześniejsze poświęcono edukacji medialnej oraz roli filmu w nauczaniu języka polskiego. Tegoroczne seminarium było adresowane przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego, lektorów języka polskiego jako obcego, a także do studentów filologii polskiej.

Spis treści

prof. Romuald Cudak (Uniwersytet Śląski) Tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refleksji w nauczaniu języka polskiego jako obcego
prof. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski) Umiejętności językowe a metodyka lektury
prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski) Kształcenie kompetencji tekstotwórczej przez literaturę
prof. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Po stronie wiersza (w sieci)

Sesja warsztatowa
dr Wiola Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Mówić o rzeczach ważnych – pomiędzy literaturą a lekcją
dr Barbara Morcinek-Abramczyk (Uniwersytet Śląski) Recepcja pragmatyczna, czyli literatura polska w nauczaniu japońskich studentów
dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski) Obcy w szkolnym kanonie literackim. Studium przypadku
dr Wioletta Hajduk-Gawron (Uniwersytet Śląski) Adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego


Dodane: 19.12.2017

Ukazały się „Polskie czytanki”

Jest to pozycja zawierająca czterdzieści tekstów do czytania i słuchania dla uczących się języka polskiego jako obcego. Bezpośrednią inspiracją i motywacją do napisania tej książki były powracające pytania słuchaczy, którym brakowało tekstów do czytania na niższe poziomy. Na początek zatem ("na początek" ponieważ w międzyczasie powstała druga część „Polskich czytanek”) przyjęliśmy rozpiętość poziomów od A1 do B1.
Materiały do tej publikacji testowane były przez wiele miesięcy podczas pracy z dorosłymi uczącymi się, indywidualnie lub w grupach słowiańskich i niesłowiańskich. Ich pozytywny odbiór oraz recenzje w jeszcze większym stopniu zachęciły nas do publikacji.
W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy Państwa do lektury artykułu, który ukazał się właśnie na łamach „Języków Obcych w Szkole”:
http://jows.pl/artykuly/od-slowa-do-dzialania-czyli-o-nauczaniu-slownictwa-poprzez-tekst


Dodane: 05.12.2017

Informacja

Ukazała się książka dr Li Yinan „Literatura polska w Chinach” wydana przez Uniwersytet Śląski i Wydawnictwo Gnome.
Autorka jest kierownikiem Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Publikacja otwiera serię Literatura polska za granicą przygotowywaną przez Katedrę MSP i SJiKP. Książka jest świetnym przewodnikiem po literaturze polskiej w Chinach.


Dodane: 14.11.2017

Z Polski w świat – historie wybitnych Polaków

Czytanki (readersy) – dla Węgrów i innych cudzoziemców uczących się języka polskiego Z Polski w świat – historie wybitnych Polaków. Bohaterowie to: Józef Hofmann, Halina Konopacka, Henryk Sławik, Wojciech Inglot, Tomasz Bagiński, Robert Lewandowski i Jasiek Mela. Każda z postaci była lub jest znana w innej dziedzinie. Są wśród nich genialni artyści, mistrzowie sportu, społecznicy angażujący się w pomoc innym, przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i twórcy kultury. Podobnego wyboru dokonali nasi węgierscy partnerzy przygotowując swoją część o znanych Węgrach dla osób, które poznają język węgierski: Ich bohaterowie to: Béla Bartók, Ágnes Keleti, József Antall, Katinka Hosszú, Ferenc Rofusz, Albert-Lászlo Barabási, Dánielné Molnár.
Wymienione osoby opisano w uproszczony sposób, tak by uczący się języków już od poziomu A2+ mogły szlifować swoje kompetencje językowe, takie jak rozumienie tekstu pisanego lub słuchanego i jednocześnie zapoznawać się z realiami historycznymi i kulturowymi Polski i Węgier.
Do tekstów zostały opracowane dwa utrwalające wiedzę ćwiczenia. Dodatkowo każdy tekst został nagrany i jest udostępniany jako mp3. Wyróżniającym elementem są ilustracje ubogacające publikację.
Autorzy pracy po stronie polskiej to osoby związane z Fundacją Edu & More (Agnieszka Baniak, Dorota Gruza, Karolina Michalczyk, Agnieszka Pabiańczyk) na co dzień zajmujący pracą z cudzoziemcami, tworzeniem materiałów dydaktycznych, szkoleniami dla lektorów języka polskiego, nauczaniem języka polskiego jako obcego. Natomiast po stronie węgierskiej są to lektorzy i metodycy nauczania języka węgierskiego związani z Uniwersytetem w Pecz (dr Timea Baumann oraz dr Katalin Pelcz) Wszyscy autorzy są praktykami w dziedzinie nauczania języków.
Autorom zależało na opracowaniu użytecznego i ciekawego materiału służącego osobom, które uczą się języków: polskiego lub węgierskiego.
Publikacja została wydrukowana i bezpłatnie przekazana ośrodkom i instytucjom, w których nauczane są język węgierski w Polsce i język polski na Węgrzech. Można ją też pobrać w serwisie https://issuu.com/fundacjaedumore/docs/read_20polandhungary_a oraz na stronie Fundacji Edu & More http://www.efundacja.org/readpoland-readhungary.html.
Na stronie fundacji można też przeczytać o autorach projektu i etapach prac.

Projekt jest współfinansowany w ramach Węgiersko – Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej.
Realizacja: 1 lipca – 30 listopada 2017 roku.


Dodane: 08.11.2017

Jak za pomocą tekstów literackich nauczać języka polskiego jako obcego - materiały dydaktyczne


Dodane: 08.11.2017

Podręczniki z serii Start

Start 1. Survival Polish, 2017
Start 2. Beginner Polish , 2013
Start 3, Higher Beginner Polish, 2017
Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska

  Start 1. Survival Polish jest zmodyfikowaną wersją podręcznika wydanego w 2010 roku. W podtytule autorki zapowiadają serię książek do nauki języka polskiego, a wewnątrz okładki można zapoznać się z poziomami biegłości językowej z przyporządkowanymi do nich częściami podręcznika z serii Start (Start 1. Survival Polish, Start 2. Beginner Polish, Start 3, Higher Beginner Polish). To bardzo cenny zabieg zarówno dla nauczycieli, jaki i studentów, którzy rozpoczynając przygodę z językiem polskim zyskują gwarancję kontynuacji materiału.
  Każdy podręcznik zawiera 10 jednostek, które w zależności od potrzeb i umiejętności studentów mogą być dzielone na mniejsze części. Poszczególne tematy dotyczą sytuacji komunikacyjnych odpowiednio dostosowanych do poziomu językowego, odzwierciedlają rzeczywiste użycia języka oraz umiejętnie wprowadzają zagadnienia gramatyczne. W każdym rozdziale systematycznie rozwijane są umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania.
  Wydaje się, że zgromadzone słownictwo będzie szczególnie przydatne pracownikom korporacji i biur, jednak nie wykluczeni są inni odbiorcy.
  Dużą zaletą tej serii jest intensywny trening fonetyczny – wymowa to umiejętność, której poświęca się dużo czasu i uwagi na poziomach początkujących, dlatego konsekwentnie powtarzany przy każdym rozdziale trening jest bardzo dobrym rozwiązaniem metodycznym. Na końcu wszystkich jednostek zamieszczono listę słów z ostatniej lekcji, co zachęca uczących się do systematycznej i uporządkowanej pracy oraz przygotowywania materiałów do powtórek. Do podręczników dołączona jest płyta CD, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt lektora wraz z testami, grami i dodatkowymi ćwiczeniami.


Dodane: 08.11.2017

Informacja

Film i serial w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej.
Red. W. Hajduk-Wrona, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2016. Wydanie internetowe


Dodane: 01.11.2017

Konferencja

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ serdecznie zaprasza na konferencję naukową
Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – między teorią a praktyką
która odbędzie się w Łodzi 13 i 14 kwietnia 2018 roku.

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy


Dodane: 23.10.2017

Odbyła się konferencja jubileuszowa Stowarzyszenia „Bristol”: Bariery i pomosty w kulturze i języku. W 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol”. Opole, 18-20 października 2017 roku


Dodane: 30.09.2017

Stowarzyszenie „Bristol” po raz szósty jest współorganizatorem konferencji dla nauczycieli języka polskiego w Moskwie

Danuta Gałyga

Ewa Jaskóła

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego jest współorganizatorem VI konferencji nauczycieli języka polskiego w Moskwie. Projekt został przygotowany wraz z Ambasadą RP w Federacji Rosyjskiej, Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Moskwie, Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie i Kongresem Polaków w Rosji. Do Moskwy przyjadą nauczyciele języka polskiego jako obcego lub drugiego uczący na terenie Rosji zarówno w jednostkach uniwersyteckich, jak i w szkołach społecznych. Spodziewamy się, że w konferencji i warsztatach będzie uczestniczyć ponad trzydzieści osób. Z Polski do Rosji Stowarzyszenie „Bristol” kieruje dwóch wykładowców: prof. dr hab. Ewę Jaskółę (Uniwersytet Śląski) i dr Danutę Gałygę (Uniwersytet Jagielloński). Polscy wykładowcy będą przez dwa dni prowadzić warsztaty metodyczne z nauczycielami. Program został zróżnicowany i dostosowany do potrzeb grupy docelowej. W programie również przewidziano dwie lekcje pokazowe z młodzieżą uczącą się w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Moskwie. Polscy wykładowcy poprowadzą zajęcia, a następnie zanalizują je z nauczycielami. Cieszymy się, że już po raz szósty Stowarzyszenie „Bristol” może uczestniczyć w tym cyklicznym projekcie.

Zobacz także: Program konferencji


Dodane: 10.10.2017

Możliwość pracy

An der Philologischen Fakultät / Institut für Slavistik ist zum 1. November 2017 folgende Stelle im geförderten Drittmittelprojekt: „Sprachbewusstheit und Mehrsprachigkeit – Entwicklung einer ressourcenorientierten Didaktik für den Herkunfts- und Fremdsprachenunterricht am Beispiel russischer und polnischer Herkunftssprecher*innen“ zu besetzen:

Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in
(50% einer Vollbeschäftigung, befristet bis zum 31. Dezember 2019)
vorgesehene Vergütung: Entgeltgruppe 13 TV-L


Dodane: 04.10.2017

Święto Polonistyki na Uniwersytecie w Ołomuńcu!

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Polonistyka 2017. Cele i Metody
Ołomuniec, 12–13 października 2017 roku.

Projekt współrealizowany przez Stowarzyszenie „Bristol”.

Na Uniwersytet w Ołomuńcu zapraszają nasi Koledzy Poloniści: Ivana Dobrotová, Michał Hańczakowski, Jan Jeništa.


Dodane: 20.09.2017

Ukazał się nowy podręcznik do nauczania języka biznesu

Podręcznik języka ekonomicznego dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1 Wybraliśmy ekonomię przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do podjęcia studiów na różnych kierunkach ekonomicznych. Składa się z trzech rozdziałów: Wprowadzenie do ekonomii, Mikroanaliza rynku, Podstawowe podmioty gospodarcze. Unia Europejska i przeznaczony jest na 60 godzin lekcyjnych. Poza skondensowanymi tekstami zawiera przygotowujące do pracy z nimi słowniki, liczne, ciekawe i zróżnicowane ćwiczenia oraz bloki powtórzeniowe, dzięki czemu możliwe jest częste powracanie do słów, kontekstów i struktur w celu ich lepszego zrozumienia i zapamiętania. Książkę wyróżnia oparcie tekstów na popularnych podręcznikach akademickich do ekonomii oraz znaczne uproszczenie outputu, dzięki czemu jest ona przyjazna użytkownikom o obniżonej kompetencji komunikacyjnej. Podręcznik ten jest efektem wielu lat pracy jego autorki w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, gdzie stał się on drogą do sukcesu wielu kursantów z powodzeniem studiujących obecnie na polskich uczelniach ekonomicznych.


Dodane: 18.09.2017

Ukazał się podręcznik do nauki języka polskiego adresowany do cudzoziemców studiujących architekturę

Architektura – język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/ B1 jest wynikiem wieloletniej pracy z grupami początkującymi w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. W podręczniku znajduje się osiem jednostek lekcyjnych, lekcja powtórzeniowa, przykładowy egzamin oraz gra. Skrypt jest oparty na podręcznikach akademickich, podręcznikach do gimnazjum, słownikach języka polskiego, a także na materiale zaczerpniętym z internetu: historiasztuki.com.pl, portalwiedzy.onet.pl, wikipedia.pl.


Dodane: 25.08.2017

Pierwszy dydaktyczny kryminał adresowany do cudzoziemców uczących się języka polskiego

Walizka B. K. Jędryki to pierwszy kryminał z serii Czytam po polsku. Seria przeznaczona jest dla osób uczących się języka polskiego jako obcego/ drugiego. Wraz z bohaterem Johnem, studentem historii sztuki, czytelnik przeżywa pełne napięcia chwile na lotnisku w Warszawie, by w końcu rozwikłać niebanalną zagadkę. John planuje spędzić wakacje w Polsce. W samolocie poznaje Victorię, studentkę z Australii. Razem planują wyjazd na Mazury. W czasie kontroli paszportowej zaczynają się problemy. Ze względu na dobór słownictwa oraz struktur gramatycznych książka jest skierowana do osób na poziomie początkującym (A1 według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego). Może być wykorzystywana w ramach zajęć językowych, jak również stanowić materiał do pracy samodzielnej. Do tekstu na stronach http://www.polish-point.pl można znaleźć ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, co zdecydowanie podnosi wartość tej publikacji.


Dodane: 08.06.2017

Informacja

Ukazał się tom z konferencji Język w kulturze - kultura w języku 3 współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Bristol” z Uniwersytetem w Preszowie.
Tom ukazał się pod redakcją Marty Vojtekovej


Dodane: 17.03.2017

Konferencja

Z okazji 20-lecia istnienia polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy mamy zaszczyt zaprosić Państwa
na międzynarodową konferencję naukową
Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich
organizowaną przez Katedrę Języków Słowiańskich w dniach 24-26 października 2017

Zobacz także: formularz zgłoszenia, program


Dodane: 01.03.2017

Czy pamiętamy dziesięcioro przykazań nauczyciela języka polskiego jako obcego? Odsyłamy do tekstu Donalda A. Pirie


Dodane: 27.02.2017

Informacja

Zachęcamy do zapoznania się z nowym podręcznikiem do nauczania jpjo.


Dodane: 29.09.2014

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza
Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...


Dodane: 14.10.2014

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!
Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: