Konferencje

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję Naukową

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA: HISTORIA, KULTURA, LITERATURA, JĘZYK. SPOJRZENIE INTERKULTUROWE

WARSZAWA 27-28 CZERWCA 2014

Celem tegorocznej konferencji - w zamyśle - otwierającej cykl spotkań związanych z zagadnieniami interkulturowości Europy Środkowo-Wschodniej, jest próba zebrania różnorodnych doświadczeń naukowych w obszarze języka, literatury, kultury i sztuki państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Zapraszamy do naukowej dyskusji na temat miejsca całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także poszczególnych jego państw w dziedzictwie kulturowym Europy zarówno punktu widzenia diachronicznego, jak i synchronicznego.
Zasygnalizowana tematyka jest w założeniu punktem wyjścia dla jak najpełniejszej analizy specyfiki regionu, zachodzącej w nim wymiany doświadczeń i wzajemnych wpływów w obszarze kultury i sztuki, literatury.
Ze względu na złożoność problematyki jesteśmy otwarci na ujęcia interdyscyplinarne, uwzględniające dodatkowo aspekty tożsamości, wpływu historii i polityki na badane zjawiska.
Języki robocze konferencji: wszystkie języki słowiańskie.
Tematy referatów wraz z ankietą prosimy przysyłać do 15 kwietnia 2014 roku pod adres e-mail: konferencja_interkulturowosc@wp.pl
Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia z pieczęcią do uzyskania wizy, prosimy o jak najszybsze powiadomienie o tym organizatorów.
Koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (100 euro). Jest ona przeznaczona na wydatki organizacyjne i przygotowanie materiałów do druku. Opłatę należy uiścić do 30 kwietnia 2014 roku na numer konta bankowego podany po zakwalifikowaniu tematu wystąpienia.
Zapewniamy publikację referatów pozytywnie ocenionych przez recenzentów. Planowany termin wydania: listopad 2014. Prosimy uczestników konferencji o przesłanie gotowych artykułów do 28 czerwca 2014. Artykuły nieprzekraczające 22 000 znaków powinny być napisane zgodnie z załączonymi niżej wytycznymi.
Ankieta uczestnictwa
Wymogi edytorskie

Z wyrazami szacunku

Komitet organizacyjny
dr hab. Joanna Getka
dr hab. Jerzy Grzybowski
dr Rostysław Kramar

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: